Del

Rehabilitering

På modulet arbejdes der med rehabilitering i relation til en given borgergruppe, fx målrettede indsatser til mennesker med nedsat funktionsevne. Derudover ses der på de samfunds-, institutionelle og lokale rammers betydning for rehabiliteringsindsatser.

Med fokus på sygemeldte borgere, der skal tilbage til arbejde

Dette modul giver dig, der arbejder som ergoterapeut eller fysioterapeut i jobcenter eller anden enhed i den beskæftigelsesrettede del af rehabiliteringsindsatsen, indføring i det tværfaglige arbejdsfelt arbejdsrettet rehabilitering, og viden om relevante modeller, undersøgelsesmetoder og interventionstyper.

På forløbet får du mulighed for at arbejde aktivt med egne cases og og derigennem reflektere over, udvikle og kvalitetssikre din praksis. 

INDHOLD

 • Overblik over det lovmæssige og organisatoriske landskab ved arbejdsrehabilitering
 • Arbejdsrettet rehabilitering og inklusion på arbejdsmarkedet: Centrale begreber, problemstillinger og målsætninger
 • Motivationsarbejde, relationsarbejde og handlekompetence
 • Det komplekse forløb og betydningen af en tidlig, koordineret indsats
 • Terapeutens rolle og opgaver – også i  det tværfaglige samarbejde
 • Mestringsforløb: Individuelt og i grupper
 • Hjælpemiddelformidling i den beskæftigelsesrettede setting
 • Modeller, undersøgelsesredskaber og interventionstyper
 • Relationel koordinering og relationel velfærd
 • Det store TTA projekt: At gøre det nødvendige
 • Cases fra praksis

Forløbet styrker dine faglige kompetencer, så du kan bidrage til og indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere med komplicerede problemstillinger.

Modulet er rettet mod ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med arbejdsrettet rehabilitering og arbejdsfastholdelse i jobcentre, TTA-teams, rygcentre, hjerneskadecentre mv.

Med fokus på borgere med demens

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er begreber, der er kommet på dagsordenen, også når det gælder indsatser for mennesker med demens.

Vi udbyder to moduler, der tilsammen vil give et opdateret og aktuelt bud på, hvordan disse begreber skal forstås i relation til mennesker med demens. Det er et område i rivende udvikling, hvor diskussionen ikke mere handler om, hvorvidt det er relevant at tale om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i relation til demens. Diskussionen handler nu om, hvad sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering er i relation til demens, og hvordan vi styrker udviklingen af en videnbaseret praksis med borgeren i centrum.

Dette modul er det andet af to moduler, som er målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har brug for at opdatere og uddybe deres faglige viden, færdigheder og kompetencer i arbejdet med mennesker med demens. Det primære fokus er her på ældre mennesker med demens i let til moderat grad.

Modulet vil give dig nye indsigter i og redskaber til, hvordan ergoterapeuters og fysioterapeuters intervention kan spille en afgørende rolle i at nå målene i den nationale handlingsplan for demensområdet. Undervejs i forløbet vil der blive mulighed for at arbejde aktivt med og reflektere over egen praksis og udvikling af samme. 

Indhold 

 • Hvad er rehabilitering til mennesker med demens?
 • Rehabilitering og demens – med afsæt i brugernes perspektiv
 • En sammenhængende indsats i praksis i Region Sjælland
 • Kognitiv rehabilitering
 • Fysisk rehabilitering
 • Hverdagsrehabilitering, ADL og aktiviteter
 • Rehabilitering, deltagelse og medborgerskab
 • Rehabilitering ved deltagelse i gruppebaserede aktiviteter
 • Casearbejde

Modulet er det andet af to moduler om demens udbudt af UCSJ. Modulet bygger oven på viden fra modulet Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med demens. 

Med fokus på borgere med hjertelidelser

Modulet har fokus på, hvordan der i praksis kan organiseres og arbejdes rehabiliterende med borgere med hjertelidelser.

Modulet afvikles som det andet modul ud af to moduler som har fokus på den indsats der skal gøres i praksis i forhold til borgere med hjertelidelser. Både dette andet modul og det først modul henvender sig til de tværfaglige sundhedsprofessionelle især de medarbejdere som arbejder i den primære sundhedssektor.

Indhold

 • rehabilitering som begreb, definitioner
 • hjertepakkeforløb
 • interventionstyper og klassifikationer
 • borgernes hverdagsliv og de pårørendes betydning i den rehabiliterende indsat

Efter endt modul – har du den nyeste viden om de rehabiliteringsindsatser en indsats for borgere med hjertelidelser vil fordre. Samtidig med vil der i undervisningen være et øget fokus på inddragelse af ”hjertepakkeforløb” i forhold til den rehabiliterende indsats i praksis.  

Med fokus på rehabilitering i forhold til det sundhedspædagogiske perspektiv

På modulet arbejdes der med rehabilitering ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv i relation til ældre borgere, der ofte har kroniske lidelser. Modulet søger at skabe forståelse for hvilke kerneopgaver der knytter sig til de sundhedsprofessionelle og hvordan der kan skabes det bedst mulige samarbejde mellemborgere og sundhedsprofessionelle.

Undervisningen bygger på en blanding af teoretiske oplæg, analyser og deltagernes egne refleksioner over praksis.  Modulet indeholder forskellige temaer, såsom:

 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for at iværksætte en rehabiliteringsindsat
 • Muligheder for at arbejde rehabiliterende, herunder handleplaner
 • Iværksættelse af en sundhedspædagogisk indsats – hvad kræves der af den professionelle
 • Rammer og vilkår for at arbejde ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv
 • Interventionstyper
 • Borgerinvolvering
 • Mestring og motivation

Indhold

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • tilegner sig viden om og forståelse for den udvalgte gruppes problemstillinger og relevante perspektiver på rehabilitering i forhold til disse
 • tilegner sig viden om og forståelse for borgerperspektiv og -involvering i relation til den udvalgte gruppe
 • tilegner sig viden om og forståelse af relevante teorier, metoder, modeller og strategier i relation til den valgte gruppe.
Færdigheder
 • kan anvende viden om, analysere og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation
 • kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger i forhold til rehabiliteringsindsats overfor den udvalgte gruppe og argumentere for relevante handlemuligheder
 • kan analysere og begrunde rehabiliteringsprocesser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv
Kompetencer
 • kan indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring rehabiliteringsindsatser
 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.

Omfang

5 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Rehabilitering i forhold til borgere med kronisk sygdom

Start dato: 14. november 2018

Slut dato: 16. januar 2019

Tidsangivelse: 14/11,21/11,5/12,19/12. opg.afl. 16/1/19

Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2018

Pris: 8.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Beskrivelse: Demens: Kvalitet i rehabiliterende pleje og omsorg

Start dato: 27. november 2018

Slut dato: 1. februar 2019

Tidsangivelse: 27/11,11/12,4/1/19,18/1/19. opg.afl. 1/2/19

Tilmeldingsfrist: 27. oktober 2018

Pris: 8.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Tilmelding

Sted: Campus Roskilde

Beskrivelse: Demens: kvalitet i rehabiliterende pleje og omsorg

Start dato: 6. marts 2019

Slut dato: 1. maj 2019

Tidsangivelse: 6/3,20/3,3/4,10/4. opg.afl. 1/5/19

Tilmeldingsfrist: 6. februar 2019

Pris: 8.500,00 DKK


Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lene Jørgensen

7248 2882, lejo@pha.dk

Cxense Display