Del

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået. Fokus er således analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Projektforløbet indledes med to undervisningsdage - én fælles undervisningsgang for alle diplomuddannelser med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen og én uddannelsesopdelt undervisningsgang, der har fokus på at kvalificere den enkeltes tema. Desuden tilbydes hjælp til målrettet søgning i databaser.

Læringsmål

Viden
  • har udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis i relation til det valgte sundhedsfaglige emne
  • har viden og forståelse af teori og videnskabelig metode i relation til det valgte sundhedsfaglige emne
  • kan reflektere over anvendelsen af teori og videnskabelig metode inden for det valgte sundhedsfaglige emne
Færdigheder
  • kan indsamle og analysere informationer inden for det valgte sundhedsfaglige emne med anvendelse af relevant/e metode/r
  • kan dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger og handleløsninger og -muligheder, der er relateret til valgte sundhedsfaglige emne
  • kan formidle faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere
Kompetencer
  • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
  • kan indgå i faglige som tværfaglige samarbejder
  • kan udvikle egen praksis inden for valgte sundhedsfaglige emne

Omfang

15 ECTS-point

Tilmelding

Sted: Campus Næstved

Start dato: 19. august 2021

Slut dato: 10. januar 2022

Tidsangivelse: 19/8, 9/9. Opg.afl. 3/1. Mundtlig prøve 10/1-2022

Tilmeldingsfrist: 12. august 2021

Pris: 14.000,00 DKK


Konsulent:

Judi Bjørling

7248 2852, jubj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk