Del

En værdig ældrepleje

– et landsdækkende projekt med fokus på at efteruddanne ledere, sosu’er, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre ansatte fra det nære sundhedsvæsen til at sikre en endnu mere værdig ældrepleje af svage ældre.

Projekt med Sundhedsstyrelsen i spidsen understøtter et øget fokus på værdighed i plejen af svage ældre. Den enkelte ældres livskvalitet og selvbestemmelse er omdrejningspunkt for projektet.  

Flere svage ældre skaber nye behov

Der vil i 2025 være 87.000 flere danskere over 80 år end i dag, viser prognoser fra Kommunernes Landsforening. Ligeledes vil gruppen af 65-79-årige vokse.

Udviklingen betyder, at vi i Danmark får flere ældre, der er så afhængige af hjælp, at det kan at gå ud over deres livskvalitet, selvbestemmelse og oplevelse af at være en del af fællesskabet.

Derfor er det politisk besluttet at indføre et et øget fokus på værdighed i ældreplejen og at øremærke midler til at sikre svage ældre en værdig pleje.

For at imødekomme de svage ældre har alle kommuner udviklet en værdighedspolitik, og Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje er etableret med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at føre politikkerne ud i praksis.

Gratis temadage og kurser hos Absalon

27. okt. - 24. nov. 2021
På dette kursus får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den enkelte ældres ønsker og behov for et værdigt ældreliv.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng er nødvendigheder i ældreplejen - men hvad forstår vi hermed og hvordan kan det opnås som en del af en værdig…
12. okt. 2021
Vil du have mere viden om, hvordan du kan styrke samarbejdet med ældres pårørende? På denne temadag får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde…
Er det ok, hvis en borger ønsker at sove til kl. 11 eller gå i seng kl. 01.00? På denne temadag får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med…
16. sep. 2021
Bliv klogere på de ældres ernæringsmæssige behov og problemstillinger og gå hjem med en handleplan til hvordan værdige måltider kan søsættes i din…
Alle har ret til en værdig sidste tid, men hvad forstår vi ved en værdig død? På temadagen kan du møde en række eksperter på området og gå hjem med…
16. nov. 2021
Alle har ret til at opleve god livskvalitet, men hvad forstår vi ved begrebet? På temadagen kan du møde en række eksperter på området og gå hjem med…
Læs mere om VIA University College ledelsesmodul i værdighed i ældreplejen

Projekt kompetenceudvikler til værdig ældrepleje

Fra 2019 til 2021 forventes 5.000 ledere, sygeplejersker, sosu’er, ergoterapeuter og øvrige ansatte fra ældreplejen i de danske kommuner at blive klædt på med både nye og supplerede kompetencer til at understøtte medarbejderne i deres daglige arbejde med at yde svage ældre en værdig pleje. Det vil ske gennem et diplomuddannelsesmodul i forandringsledelse målrettet lederen, praksisnære kursusforløb målretter plejepersonalet, samt temadageog konferencer.

Samtlige 98 danske kommuner har mulighed for at lade ansatte deltage gratis i efteruddannelsestilbud.

Temaerne i kompetenceudviklingen med fokus på værdig ældrepleje vil være: 

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende.

Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje, som er etableret af Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen, har udpeget professionshøjskolerne VIA og Absalon som konsortium til at stå for kompetenceudviklingen.

VIA og Absalon har i forvejen årelang erfaring i at opkvalificere ledere og medarbejdere fra det nære sundhedsvæsen. 

Kontakt om projektet
Kari Rose Holm, projektleder i Videnscenter for værdig ældrepleje og specialkonsulent hos Sundhedsstyrelsen, Tlf. 93518743, E-mail vaerdighed@sst.dk

Projektet er et samarbejde mellem