Del

Sundhedsindsatser og -begreber i praksis

Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulet henvender sig til studerende der ønsker at erhverve sig viden om og forståelse for, hvordan sundhedsindsatser og begreber har betydning i praksis fra et bruger-, et professionelt og et organisatorisk perspektiv. Modulet indeholder således grundlæggende viden for at kunne arbejde professionelt kvalificeret med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Nyhed til den erfarne fysioterapeut - modul med fokus på det akutte patient- og borger forløb

Klik her for at læse om modulet med fokus på det akutte patient og borgerforløb

Modulet henvender sig til den erfarne fysioterapeut, der ønsker at erhverve sig viden om og forståelse for, hvordan akutte sundhedsindsatser og begreber har betydning i praksis fra et bruger-, et professionelt og et organisatorisk perspektiv. Modulet indeholder således grundlæggende viden for at kunne arbejde professionelt kvalificeret med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering relateret til det akutte forløb.

Indhold

 • Forskellige sundhedsbegreber og -forståelser i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

  • Historisk rids af udviklingen i den akutte indsats
  • Referencerammer og centrale begreber

 • Lovgivning og målsætninger nationalt og internationalt programmer og sundhedspolitiske strategier

  • Internationale, nationale, regionale sundheds- og sygehusaftaler
  • Regionale principper for akutafdelingers arbejde (overordnede rammebeskrivelser)
  • Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (lov om patientsikkerhed)
  • Den akut og kritisk syge patients retsstilling (informeret samtykke)

 • Teorier og metoder herunder fx modeller, klassifikationer og undersøgelsesredskaber i relation til sundhedsindsatser

  • Den akutte patient: modtagelse og håndtering, ABCDE og triagering
  • Symptomer og patofysiologi hos den akut og kritisk syge patient:

   • A (airways): Den akut luftvejstruede patient
   • B (breathing): Respirationsinsufficiens, dyspnø, (evt. dysfagi screening
   • C (circulation): Akutte symptomer fra kredsløb
   • D (disability): Bevidsthedspåvirkning og akutte neurologiske tilstande (evt. kognitiv screening)
   • E (eksponering): Symptomer på feber og sepsis

  • Rehabilitering, patientinvolvering og inddragelse af pårørende:
   Særlige opmærksomhedspunkter ved

   • Den bevidsthedspåvirkede patient
   • Det akut syge barn: Barnets anatomiske og fysiologiske udvikling
   • Den akutte, geriatriske patient: Biologiske aldersforandringer og geriatri
   • Den akutte, psykiatriske patient: Psykoser og suicidalrisiko

  • Kompetenceprofil i det akutte arbejde (fagligt, socialt, personligt, organisatorisk) og i det videre forebyggende og rehabiliterende arbejde

   • Terapeutens indsatsområde ved funktionsproblemer ift ADL og mobilitet (fx respiration, dysfagi, kognitive problemer, henvisning til videre udredninger/tilsyn, hjælpemidler, instruktion og genoptræningsplaner)

 • Nationale og internationale forskningsresultater af kvantitativ og kvalitativ tilgang med afsæt i et bruger-, professions- og/eller samfundsmæssigt perspektiv
 • Sundhedsindsatser og løsningsmodeller

  • Fælles sprog i akut praksis
  • Anamnese, dokumentation og journalføring
  • Kommunikation og konflikthåndtering i relation til den akutte patient

 • Samarbejde om sundhedsindsatser

  • Samarbejde og relationel koordinering i det akutte arbejde

   • Hurtigt patientflow og tidspres vs forebyggelses- og rehabiliteringsperspektivet i det videre forløb

Indhold

 • Forskellige sundhedsbegreber og -forståelser i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Lovgivning og målsætninger nationalt og internationalt programmer og sundhedspolitiske strategier
 • Teorier og metoder herunder fx modeller, klassifikationer og undersøgelsesredskaber i relation til sundhedsindsatser
 • Nationale og internationale forskningsresultater af kvantitativ og kvalitativ tilgang med afsæt i et bruger-, professions- og/eller samfundsmæssigt perspektiv
 • Sundhedsindsatser og løsningsmodeller
 • Samarbejde om sundhedsindsatser

Modulets temaer

 • Teoretiske perspektiver og begreber, herunder sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 •  Videnstyper og analyser, herunder evidens i sundhedsindsatserne
 • De forebyggende indsatser i relation til enkeltindivider, højrisikogrupper og hele populationen
 • Regulering af sundhedsadfærd – indsatser og etiske udfordringer
 •  De juridiske og formelle rammebetingelser for implementering af sundhedsindsatser
 • Implementering og evaluering af sundhedsindsatser

Modulets didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse

Modulet er tilrettelagt som face-to-face undervisning med teoretiske oplæg, faglige drøftelser og gruppearbejde.

Det får du ud af modulet:

 • Indsigt i teorier og metoder til at udvikle målgruppespecifikke sundhedsindsatser
 •  Redskaber til at søge, udvælge, formidle og anvende relevant forsknings- og udviklingsarbejde i relation til egen praksis
 • Viden om forskellige teoretiske sundhedsbegreber- og forståelser og deres anvendelse i praksis
 • Viden om og forståelse for målsætninger, programmer og gældende regler og anbefalinge

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • har viden om og forståelse for forskellige teoretiske perspektiver i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i et bruger-, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv
 • kan demonstrere viden om samt kan reflektere over, hvordan disse perspektiver får betydning for sundhedsindsatser
 • har viden om og forståelse for målsætninger, programmer og gældende regler og anbefalinger samt forskellige metoder og modeller nationalt og internationalt
Færdigheder
 • kan anvende, vurdere og formidle forskellige forståelser af sundhedsindsatser fra et bruger-, professions- og samfundsperspektiv
 • kan vurdere mulige sundhedsindsatser og begrunde relevante løsningsmodeller i praksis
 • kan søge, udvælge, formidle og anvende relevant forsknings- og udviklingsarbejde
Kompetencer
 • kan udvikle egen praksis i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • kan håndtere begreber og metoder i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i relation til praksis med henblik på at indgå i samarbejder om sundhedsindsatser

 

Omfang

10 ECTS-point

Tilmelding

Det er pt. ikke muligt at tilmelde sig modulet. Kontakt en uddannelseskonsulent – se under kontakt.

Se aktuelle moduler
Cxense Display