Del

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder (DUEK)

Ønsker du at blive vejleder - eller er du det allerede og ønsker at styrke dit fagprofessionelle afsæt i vejledningen af unge og voksne om valg af uddannelse og job?

At vælge sine veje i uddannelse, job og karriere er en livslang opgave. Derfor er der i et utal af skole-, uddannelses- og jobmæssige sammenhænge brug for vejledning og professionelle vejledere.

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK) giver dig et bredt fundament af viden og værktøjer til at imødekomme menneskers forskellige vejledningsbehov og til at varetage vejledningens mangesidede opgaver.

I de mange valg og overgange, som unges og voksnes uddannelses- og arbejdsliv kan omhandle, skal du som professionel vejleder kunne tilbyde den støtte, den samtale, de aktiviteter og den læring, der gavner dem, du vejleder. Du skal medvirke til, at de vejledte får nye perspektiver og ser nye muligheder, når det gælder fremtidens veje og valg.  

Du skal endvidere kunne iværksætte forløb og aktiviteter for vejledningens målgrupper. Du skal samarbejde med de mange aktører, der er omkring de vejledte og vejledningen. Du skal samtidig have fokus på vejledningens samfundsmæssige rolle og på, hvad vejledningens rolle er i den funktion, du selv vejleder i.

Med diplomuddannelsen bliver du rustet til at agere i vejledningens spændende og alsidige arbejdsfelt. Du får desuden rig lejlighed til at udforske og dygtiggøre dig inden for de specifikke vejledningsopgaver og –temaer du særligt interesserer dig for.

Hvad kan du bruge diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning til?

Du kan som nuværende eller kommende vejleder bruge diplomuddannelsen til de vejledningsopgaver og målgrupper, der er indeholdt i bl.a,:

 • folkeskolen, 10. klasse, efterskoler, højskoler.
 • jobcentre og den kommunale ungeindsats.
 • den forberedende grunduddannelse.
 • ungdomsuddannelser, efteruddannelse og videregående uddannelser.
 • virksomheder, faglige organisationer og brancheorganisationer.
 • frivillige organisationers og private aktører indsatser for unge og voksne.
 • it-baseret vejledning.
 • særligt tilrettelagte forløb og uddannelser for specifikke målgrupper.

Hvad omhandler uddannelsen?

 • uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningens teoretiske afsæt, forskning, metoder og praksisfelter
 • vejledningens målgrupper og deres forskellige forudsætninger, situationer og udfordringer
 • vejledningens virkefelter og funktioner både når det gælder de mange områder, hvor vejledningen har sine opgaver, og også når det gælder vejledningens samfundsmæssige rolle
 • udvikling af vejledningens metoder, strategier og indhold i relation til specifikke målgrupper og i målretningen af vejledningens aktiviteter og samarbejde

Alt dette tages i brug, når du uddannelsen igennem skal koble til vejledningens praksis, hverdag og virkelighed.

Dette sker bl.a., når du afprøver teori og metoder i vejledningssamtaler eller når du og dine medstuderende medbringer cases, som inddrages i undervisningen. Du er således med til at tone uddannelsens temaer og perspektiver på praksis. Du får i det hele taget mange muligheder for at fordybe dig i de af vejledningens opgaver og målgrupper, der knytter sig til din praksis eller dine interesser.   

Den samlede Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er på 60 ECTS-point og består af:

 • obligatoriske moduler
 • 2-3 valgmoduler, inden for uddannelsens faglige områder (skal ialt udgøre 15 ECTS-point)
 • 1 afgangsprojekt, hvor du udforsker et selvvalgt emne. 

Du kan dog vælge et enkelt obligatorisk modul eller et valgfrit modul eller et udvalg af moduler som led i din efteruddannelse.

Praksisnære forløb

Undervejs i forløbene vil du komme til at arbejde med praksisnære cases og eksempler fra vejledningens praksisfelt, og du vil skulle inddrage dine og andres aktuelle oplevelser og problemstillinger fra din og andres praksis. Alt dette vil i samspil med relevante teorier og metoder fra være omdrejningspunktet i dit forløb.  

Studieaktivitet – mellem og sideløbende med undervisningsgangene

Undervejs i forløbet vil du opleve, at du selv eller sammen med andre studerende arbejder med aktiviteter mellem undervisningsgangene. Det kan være observationer og undersøgelser i din praksis, afprøvninger at metoder, studier i teori og forskning og andet, som relaterer sig til temaerne på de forskellige moduler.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig under hvert modul 

Hvert modul er en faglig afgrænset enhed, og du kan således vælge at studere et enkelt modul som led i din efteruddannelse.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Adgangskrav

 • En adgangsgivende uddannelse svarende til en kort eller mellemlang videregående uddannelse.
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om at blive realkompetencevurderet 

Der kan søges realkompetencevurdering  i forhold til kravet om adgangsgivende uddannelse, men ikke i forhold til kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt