Del

De 6 temaforløb

Formålet med de 6 temaforløb er, at:

 • skabe en samlet stærk pædagogisk professionalitet omkring arbejdet med de unge
 • opbygge et nyt videns- og praksisfelt.

Med stærke fagligheder inden for didaktik, pædagogik, evaluering og vejledning indgår vi i samarbejde og samskabelse med de enkelte institutioner om at skabe præcis de forløb, der giver mening. Det betyder gode muligheder for differentiering og toning, både hvad angår form og indhold.

De 6 temaer:

1. Prøver og progression

I dette temaforløb klædes deltagerne på til at kunne arbejde med, hvordan elevernes progression i udvikling af faglige, personlige og sociale forudsætninger følges, evalueres og dokumenteres. Undertemaerne i dette forløb er ’FGU-prøver’, ’Anvendelse af specialressourcer’ og ’Forløbsplaner og progressionsopfølgning’.

De didaktiske principper, der fx vil være i spil her, er helhedsorienteret undervisning, evaluering, synlige læringsmål, læringsstrategier, differentiering og sproglig opmærksomhed.

Efter endt kompetenceudviklingsforløb vil deltagerne have øgede kompetencer til at:

 • Udvikle og planlægge lokalt stillede prøver med afsæt i FGU’s regelgrundlag og prøvevejledninger.
 • Konkretisere faglige mål og synliggøre dem til støtte for den enkelte elevs læring og progression.
 • Formulere bedømmelseskriterier og vurdere elevernes læring og progression ved brug af faglig dokumentation og karakterfastsættelse.
 • Bruge ordblindevenlige metoder, læse-skriveteknologi og specialressourcer i elevernes undervisning, den løbende faglig dokumentation og prøveafholdelse.
 • Indgå i samarbejde om planlægning, udvikling og evaluering af undervisningsforløb, der tilgodeser elevernes progression.
 • Indgå i samarbejde, der styrker en fælles lærings- og evalueringskultur.

2. Samarbejde og kultur

Forløbet vil beskæftige sig med, hvordan der etableres en kultur for samarbejde, læring og udvikling, både når det gælder det interne samarbejde og det eksterne med andre aktører omkring skolen og de unge. Undertemaerne her er: ’Helhedsorienteret undervisning’ og ’Fælles pædagogisk-didaktisk grundlag’, hvortil der hører supplerende områder, der kan skrues op og ned for, afhængigt af, hvad der særligt ønskes fokus på.  De didaktiske principper, der knyttes an til er helhedsorienteret undervisning, praksisbaseret dannelse og læring, praksisfællesskab, innovation og produktudvikling.

Efter endt kompetenceudviklingsforløb vil deltagerne have øgede kompetencer til:

 • I fællesskab at planlægge undervisning, der tager afsæt i formål, bekendtgørelser, læreplaner/fagbilag i et helhedsorienteret, praksisbaseret dannelses- og læringsperspektiv jf. FGU’s didaktiske principper.
 • At medvirke til i fællesskab at udvikle FGU institutionen som et lærende fællesskab med fælles værdier, pædagogisk-/didaktisk grundlag og med elevernes læring og dannelse i fokus.
 • At samarbejde med eksterne samarbejdspartnere for at skabe grundlag for elevernes læring og udvikling i praksis, produktion og praktik.

3. Praksis og produktion

Dette temaforløb retter sig mod at understøtte udviklingen af praksis og produktion i FGU, så der udvikles en praksisrettet didaktik, hvor der med afsæt i de faglige mål og med synlige læringsmål for at sikre progression for eleverne, udvikles praksis- og produktionsbaserede undervisningsformer.

Undertemaerne er ’Faglige mål for undervisningen’ og ’omsætning af bekendtgørelse til praksis’.

De didaktiske principper, der danner rammen her er praksisbaseret dannelse og læring, praksisfællesskab, autenticitet, synlige læringsmål samt innovation og produktudvikling.

Efter endt kompetenceforløb vil deltagerne have kompetencer til at:

 • At planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb baseret på praksis og/eller produktion i teams
 • Med udgangspunkt i fagbilag og læreplaner at opstille synlige læringsmål, der knytter sig til praksis og dermed skaber autentiske læringsmiljøer

4. Relationer og samarbejde

Dette forløb handler om at udvikle FGU-lærerens relationskompetencer i forhold til den meget forskelligartede målgruppe. Samlet set vil temaforløbets indhold være kerneområderne: relationsarbejde, målgruppens forskelligartede behov og samarbejdet med bl.a. den kommunale indsats.

Den enkelte FGU-lærer bliver rustet til professionelt at møde udfordrede elever i ’den svære’ elevsamtale, fx når eleven ikke bidrager til et fælles arbejde med andre elever. Læreren har brug for et stærkt etisk udsyn, konkrete samtaleværktøjer og et kollegialt fællesskab, hvor stærkeoplevelser kan deles og reflekteres med nye handlemuligheder og perspektiver.

Efter endt kompetenceudviklingsforløb vil FGU-lærerne have øgede kompetencer til at:

 • Understøtte elevernes udvikling, trivsel og læring individuelt og understøtte et positivt læringsmiljø gennem professionelt relationsarbejde.
 •  Navigere i og bidrage ind i en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for den enkelte elev.
 • Understøtte de unges vej i uddannelse og job gennem læringsprocesser, der fremmer evnen til at indgå i arbejds- og uddannelsesfællesskaber.

 

 

 

5. Særlige behov og sprog

I dette temaforløb rettes fokus mod, hvordan der kan udvikles undervisningsformer og kollegialt samarbejde, der tilgodeser de elever, som har særlige behov i forhold til sproglige udfordringer; fx i forhold til dansk som andetsprog, skriftsproglige vanskeligheder eller problemer med sprogforståelse. Undertemaerne i forløbet er ’Støtte til ordblinde elever’ og ’SPS og kompenserende midler’, hvortil der yderligere er supplerende områder, fx ’Anvendelse af specialkompetencer’ og ’Flersprogede elever’.

Til dette temaforløb knytter sig de didaktiske principper sproglig opmærksomhed, læringsstrategier, differentiering, inkluderende læringsmiljøer, synlige læringsmål.

Efter endt kompetenceudviklingsforløb vil FGU-lærerne have øgede kompetence til at:

 • Arbejde med elevernes ordforrådsudvikling.
 • Planlægge, udføre og evaluere sprogligt udviklende undervisning.
 • Arbejde med elevernes udvikling af læse- og skrivestrategier.
 • Bruge FGU institutionens specialkompetencer og andre ressourcer (herunder SPS), der kan understøtte eleven bedst muligt

6. Tilrettelæggelse og differentiering

Forløbet har til formål at understøtte kompetencer til at kunne tilrettelægge undervisning, der via differentiering skaber deltagelsesmuligheder for alle elever, uanset forudsætninger.

Der arbejdes også med evaluering og progression af elevernes læringsprogression og elevens deltagelse i praksisfællesskaber.

Følgende undertemaer knytter an til forløbet: ’Dokumentationsformer og evaluering’ og ’målgruppens differentierede behov’. Dette tema kredser om de didaktiske principper differentiering, synlige læringsmål, læringsstrategier, evaluering, praksisfællesskaber, inkluderende undervisning.

Efter endt kompetenceudviklingsforløb vil deltagerne have øgede kompetencer til at:

 • Undersøge elevernes læringsforudsætninger og forventninger (faglige, sociale og personlige) med henblik på at kunne tilrettelægge en differentieret undervisning i uddannelsens forskellige læringsrum.
 • Tilgodese såvel fællesskabets som den enkelte elevs behov i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de differentierede læringsindsatser med særligt fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer
 • Benytte differentierede former for dokumentation af elevernes læring - dels i forhold til elevernes læreproces og dels i forhold til forskellige typer af elevprodukter. Dokumentationsformerne retter sig mod elevernes faglige, sociale og personlige progression.
 • Samarbejde i teams om udvikling af didaktiske planer med fokus på forholdet mellem undervisningsmål, handlingsmål og læringsmål.