Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb FGU - Forberedende grunduddannelse

En helt ny pædagogisk-didaktisk virkelighed er på vej, og Absalon er med til at udvikle den sammen med flere af regionens nyetablerede FGU-institutioner.

Det får I, når I samarbejder med os

I de institutionsrettede forløb har Absalon sammen med institutionerne arbejdet med forskellige temaer, som relaterer sig til den nye FGU-praksis.

Fra 2020 udfoldes disse temaer i selvstændige temaforløb, hvori de didaktiske principper kommer i spil på forskellig vis. Institutionerne tilbydes forløbene som en del af det fortsatte samarbejde omkring udviklingen af FGU –og den fortsatte kompetenceudvikling af medarbejderne.

FGU er et nyt tilbud til unge mellem 16 og 25 år

1.august 2019 åbnede den forberedende grunduddannelse(FGU), og i Region Sjælland etableredes 5 FGU-institutioner, med afdelinger spredt ud over hele regionen. I regionen og på landsplan opstod der dermed et nyt, samlet tilbud til de unge mellem 16 og 25 år, som er i gang med at forberede sig til en ungdomsuddannelse eller til beskæftigelse.

I forbindelse med etableringen af FGU er der oprettet helt nye institutioner, hvor elementer fra de tidligere produktionsskoler, de almene voksenuddannelser fra vuc og erhvervsgrunduddannelsen(EGU) samles i et helt nyt tilbud med tre spor: produktionsgrunduddannelsen(PGU), almen grunduddannelse(AGU) og erhvervsgrunduddannelse(EGU).

Den nye pædagogisk-didaktiske retning på FGU

FGU - institutionerne står overfor at skulle skabe en samlet pædagogisk og didaktisk retning, som kommer den samlede målgruppe til gode.

Formålet med den pædagogiske didaktiske retning er, at følge den enkelte elevs personlige, sociale og faglige progression og al undervisning ved FGU tager derfor afsæt i 15 ’didaktiske principper’ med særligt fokus på læring i praksis, struktur og progression og et inkluderende læringsmiljø.

I udviklingen af den nye pædagogiske virkelighed skal alle kompetencer fra de tre områder, FGU er samlet af, i spil på nye måder.

Institutionsrettede kompetenceudviklingsforløb hos Absalon

Fra sommeren 2019 og henover efteråret og vinteren, samarbejder Absalon med institutionerne om de ’institutionsrettede forløb’ som foregår på de enkelte FGU-institutioner, hvor en bred vifte af både FGU-lærere, vejledere og ledelse deltager. Via forløbenes workshops og sparring arbejdes der sammen med FGU-institutioner i regionen om at skabe den nye pædagogiske FGU-virkelighed.

Den nye retning betyder også udvikling af FGU som et nyt videns- og praksisfelt og en skabelse af en helt ny pædagogisk og didaktisk professionalitet - med afsæt i medarbejdernes faglighed og praksiserfaring. Et fokusområde som også er en vigtig del af de forløb og det samarbejde Absalon har med FGU-institutionerne.

Selvstændige temaforløb fra 2020

Forløbene tilrettelægges som workshopdage, mellemperioder og opsamlingsdage. I mellemperioderne arbejdes med at træne det indhold, der har været på den foregående workshopdag eller forberedelse til den næste. Det endelige indhold i forløbene udformes i samarbejde med institutionerne, så det tilstræbes, at indholdet bliver så relevant og praksisnært som muligt. Forløbene tilrettelægges eksemplarisk i forhold til de didaktiske principper, således at de didaktiske principper, der knytter an til de enkelte temaer, vil præge undervisningen.

De 6 temaforløb dækker til sammen alle de institutionsrettede emner, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tildeler puljemidler til i forbindelse med de årlige institutionsudviklingsaftaler.

De 6 temaforløb

Formålet med de 6 temaforløb er, at:

  • skabe en samlet stærk pædagogisk professionalitet omkring arbejdet med de unge
  • opbygge et nyt videns- og praksisfelt.

Med stærke fagligheder inden for didaktik, pædagogik, evaluering og vejledning indgår vi i samarbejde og samskabelse med de enkelte institutioner om at skabe præcis de forløb, der giver mening. Det betyder gode muligheder for differentiering og toning, både hvad angår form og indhold.