Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Profilerne indeholder kontaktoplysninger og korte beskrivelser af forskernes vidensområder.

Foto af Bettina Buch

Bettina Buch (bbu)

Docent
Center for Skole og Læring
Roskilde

Bettina Buchs vidensområde er danskfagets didaktik med særligt fokus på literacy og literacydidaktik, herunder sprogteori, særligt Systemisk Funktionel Lingvistik, SFL, og genrepædagogik. Det omfatter undervisning i skriftssprogsbrug, genreteori, læsning/skrivning og sprogudvikling i grundskolen og  på ungdomsuddannelserne.

Særlig viden om:
 • Literacydidaktik i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • Undervisning i sprog-, tekst- og genreforståelse i skolen
 • Literacy-, genre- og sprogteori
 • Systemisk Funktionel Lingvistik
 • Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser

Dorethe Bjergkilde (dobj)

Lektor
Center for Ledelse og Organisering
Roskilde

Dorethe Bjergkilde, Ph.d. og Lektor, har viden om fællesskabende forandringsprocesser, ledelse og organiseringsprocesser, kreative og æstetiske læreprocesser, pædagogisk psykologi og uddannelsesudvikling. Dorethe Bjergkilde forsker inden for ledelse og organisering af fællesskabende forandrings- og samarbejdsprocesser i folkeskolen. Derudover forsker hun i fællesskaber for socialt udsatte samt fællesskabende processer på tværs på af civile og kommunale organiseringer. Dorethe arbejder tværdisciplinælt (psykologi, antropologi, sociologi og filosofi) og har stor erfaring inden for (post)kvalitativ metodeudvikling.

Særlig viden om:
 • Forandrings- og samarbejdsprocesser

 • Fællesskabelse og kreative læreprocesser

 • Tværorganisatorisk ledelse og organisering

 • Kvalitative undersøgelsesmetoder

Foto af Karna Kjeldsen

Karna Kjeldsen (kakj)

Lektor
Læreruddannelsen
Roskilde

Karna Kjeldsens specialiseringsområde er religionsundervisning og religionsdidaktik i et internationalt og nationalt perspektiv. Herunder politik om religion og religionsundervisning i offentlige uddannelser, medborgerskab og interkulturel uddannelse samt repræsentation af religioner i læremidler og undervisning. Hun er særligt optaget af at udvikle en religionsdidaktik til grundskolen baseret på religionsvidenskabelige teorier & metoder og forskning i religionsundervisning. 

Særlig viden om:
 • Religionsundervisning og religionsdidaktik internationalt og nationalt
 • Medborgerskab og interkulturel uddannelse internationalt og nationalt
 • Læremidler til religionsfag
 • Religionsdidaktik baseret på religionsvidenskabelig forskning
 • Religionsvidenskabelig teori og metode
 • Religionsvidenskabelige studier af religioner før og nu
Foto af Kit Stender Petersen

Kit Stender Petersen (kist)

Lektor
Center for Skole og Læring
Roskilde

Kit Stender Petersen vidensområderr er inklusions- og eksklusionsprocesser blandt børn i dagtilbud og skole og i særlig grad når eksklusionsprocesserne krystalliserer sig og bliver til mobning. 

Hun har stor viden om kvalitative metoder i relation til forskning med børn og særligt interview og observation af og med børn. Kit Stender Petersen har derfor også stor erfaring med at arbejde med børneperspektiver og etik ift. forskning med børn.

Særlig viden om:
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser i dagtilbud og skole
 • Trivsel i skole og dagtilbud
 • Mobning og børnefællesskaber i barnets perspektiv 
Foto af Laura Mørk Emtoft

Laura Mørk Emtoft (lme)

Docent
Center for Skole og Læring
Vordingborg

Laura Mørk Emtoft beskæftiger sig med skolens specialpædagogiske og inkluderende opgave i relation til elever i komplicerede læringssituationer. Laura har haft et særligt fokus på lærere og elevers praksis med inklusion og it.

Særlig viden om:
 • Lærere og elevers praksis med it og inklusion
 • Inklusion og læringsfællesskaber i skolen
 • Skolens specialpædagogiske opgave
Foto af Lene Kofoed Rasmussen

Lene Kofoed Rasmussen (lera)

Lektor
Læreruddannelsen
Roskilde

Lene Kofoed Rasmussen vidensområde er vilkår for unges uddannelsesvalg i folkeskolen set i lyset af nyere styringsredskaber såsom uddannelsesparathedsvurderingen, elev- og uddannelsesplaner samt det timeløse emne: "Uddannelse og job". Hun er desuden optaget af hvordan folkeskolen løfter den demokratiske dannelsesopgave, herunder skolens rammebetingelser og lærernes kompetencer til at varetage opgaven. Lene kofoed Rasmussen er også optaget af hvordan skolen kan forebygge, at eleverne radikaliseres senere i livet.

Særlig viden om:
 • Uddannelsesmobilitet,
 • Folkeskolens arbejde med at forberede eleverne til uddannelses og job
 • Styringsredskaber i folkeskolen
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen
 • Forebyggelse af elevers radikalisering senere i livet
Foto af Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt

Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt (lesc)

Docent
Center for Pædagogik
Roskilde

Lene S. K. Schmidts vidensområde er pædagogens profession, familier og børn, samt hvad skiftende tendenser for politik og forvaltning betyder for pædagogiske praksisformer. Lene S. K. Schmidt har primært forsket i dagtilbuds- og skoleområdet, med fokus på bl.a. tværprofessionelle samarbejder, sprogtiltag for børn, forældresamarbejde og børneperspektiver.

Særlig viden om:
 • Familiers og børns hverdagsliv og deltagelsesmuligheder i institutioner 
 • Evaluering, dokumentation og vurderingspraksis i pædagogers arbejde med småbørn
 • Policy-tiltag på barndomsområdet og deres betydninger for praksis
 • Tværprofessionelle samarbejder om børn i udsatte positioner
 • Lærings- og trivselsmiljøer for børn

Marianne Brodersen (mar)

Lektor
Center for Sygepleje
Roskilde

Marianne Brodersens vidensområde er velfærdsprofessionelles viden og praksis i relation til børn og unge med fokus på dynamikker, der risikerer at bidrage til social marginalisering.

Marianne Brodersen forsker endvidere i den pædagogiske fagligheds potentialer ift. at fremme børns og borgeres livskvalitet og deltagesesmuligheder og er optaget af at udvikle deltagerinddragende metoder til udforskning og udvikling af praksis.

Særlig viden om:
 • Social marginalisering af børn, unge og voksne i pædagogiske institutioner
 • Børns deltagelsesformer og fravær i dagtilbud og skole
 • Velfærdsarbejdets viden og praksisser
 • Deltagerorienterede metoder til praksisudvikling

Marianne Riis (marr)

Docent
Center for Skole og Læring
Roskilde

Marianne Riis' vidensområde centrerer sig om udvikling af og forskning i, hvorfor og hvordan it-didaktiske design bedst muligt understøtter deltageres læring. Hun er generelt optaget af it i professionsuddannelse og specifikt i erhvervsuddannelser.

Særlig viden om:
 • Professions- og erhvervsrettet it-didaktik
 • Teknologiforståelse og erhvervsinformatik
 • Hybride undervisnings- og læringsformater, herunder MOOCs
 • Uddannelse- og industri 4.0
Foto af Merete Cornét Sørensen

Merete Cornét Sørensen (mso)

Lektor
Center for Pædagogik
Roskilde

Merete Sørensen primære vidensområde er leg, Æstetiske læreprocesser og kunst og kultur som arena for udvikling og læring. Metodisk arbejder hun primært med aktionsforskning og udviklingsprojekter i dagtilbuds- og skole-fritids regi. Resultaterne af hendes forskning bliver anvendt i praksis i dagtilbud, skoler og kulturinstitutioner nationalt og internationalt.

Særlig viden om:
 • Leg som lyst og læring
 • Æstetiske læreprocesser i dagtilbuds og skolefritidsregi 
 • Kreativitetsudviklende didaktikker i pædagogisk arbejde 
 • Kunst og kultur som arena for udvikling og læring