Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Profilerne indeholder kontaktoplysninger og korte beskrivelser af forskernes vidensområder.

Foto af Andrey Lukyanov-Renteria

Andrey Lukyanov-Renteria (anlu)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Roskilde

Andrey Lukyanov-Renteria har særlige kompetencer indenfor udvikling, digitalisering og evaluering af sociale indsatser ift. udsatte børn og unge.

Særlig viden om:
 • Implementering og evaluering af socialfaglige metoder og it-systemer i kommuner
 • Digitalisering af socialt arbejde med fokus på brugerinddragelse og kontinuitet i indsatser
 • Medarbejdernes brug af efter- og videreuddannelse i arbejdslivet
 • Styrkelse af en løsningsfokuseret professionel tilgang til udsatte børn og deres familier
 • Vidensbaseret arbejde med udsatte børn og deres familier

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen (ckmj)

Docent
Center for Socialt Arbejde
Roskilde

Cecilie K. Moesby-Jensens vidensområde er socialt arbejde med børn og unge i udsatte positioner – især børn og unge med autisme og andre neuro-psykiatriske diagnoser. Hun har primært forsket i myndighedsområdet med fokus på børne- og ungeperspektiver samt forældre- og socialrådgiverperspektiver på det socialfaglige myndighedsarbejde. I relation hertil har Cecilie haft fokus på kategoriserings-, marginaliserings-, anerkendelses- og krænkelsesprocesser i det sociale arbejde. Hun har også bidraget med forskningsviden om det tværprofessionelle samarbejde omkring familier med børn, der har særlige behov. I forhold til dette har Cecilie forsket i, hvordan organiseringen af det tværprofessionelle samarbejde har afgørende betydning.

Særlig viden om:

• Myndighedspraksis med børn og unge i udsatte positioner - særligt børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
• Forældre til børn med handicap og deres perspektiver på mødet med myndighedspraksis.
• Børn og unge med handicap og deres perspektiver på myndighedspraksis.
• Unge på STU og deres deltagelsesmuligheder.
• Tværprofessionelt samarbejde om børn og unge med særlige behov.
• Velfærdsprofessionelles risikovurderinger på børneområdet.

Foto af Charlotte Rosenberg

Charlotte Rosenberg (chro)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Roskilde

Charlotte Rosenberg er faglig forskningsleder, og hendes vidensområder har udgangspunkt i udsatte voksne og deres inddragelse i samfundet med særligt fokus på at forbedre velfærdssamfundet. I løsningen af velfærdsudfordringer er det afgørende, at der tænkes i nye veje - det kan for eksempel med inddragelse af det private, civile og det offentlige i samskabelse.

Derfor er Charlotte også den rette vidensperson i diskussioner og workshops, der fx zoomer ind på hvordan kan det sociale arbejde forbedres, så borgerens ressourcer og ønsker kan inddrages hensigtsmæssigt.

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsesindsatser med fokus på borgernes overgange
 • Overgang fra fængsel til løsladelse
 • Samskabelse i løsningen af velfærdsopgaver til understøttelse af udsatte voksne

Christian Ildrup Gadgaard (ciga)

Adjunkt
Sygeplejerskeuddannelsen
Roskilde

Christian Gadgaards vidensområde er de seneste årtiers fokus på sundhedsfremme og forebyggelse - nationalt, regionalt og kommunalt, og dominerende sundhedspolitikker, sundhedsforståelser, indsatsområder og interventioner.

Særlig viden om:
 • Kritisk sundhedsfremmeforskning
 • Målgruppeanalyser
 • Ulighed i sundhed

Dorethe Bjergkilde (dobj)

Lektor
Center for Ledelse og Forvaltning
Roskilde

Dorethe Bjergkilde har speciale indenfor fællesskabende forandringsprocesser, ledelse og organiseringsprocesser, pædagogisk psykologi og uddannelsesudvikling. Hun har erfaring indenfor udvikling, ledelse og facilitering af forsknings- og udviklingsprojekter og uddannelsesudvikling. Dorethe Bjergkilde har forsket indenfor ledelse og organisering af faglige forandrings- og samarbejdsprocesser i folkeskolen. Derudover har hun forsket i fællesskaber og fællesskabende processer på tværs på af civile og kommunale organiseringer. Dorethe Bjergkilde arbejder tværdisciplinælt (psykologi, antropologi, sociologi og filosofi) og har stor erfaring indenfor kvalitative metoder.

Særlig viden om:
 • Ledelse og organisering
 • Forandringsprocesser og samarbejdsprocesser
 • Pædagogik, psykologi og uddannelse
 • Kvalitative undersøgelsesmetoder
 • Distribueret ledelse, ressourcepersoner og professionelle læringsfællesskaber
 • Fællesskaber på tværs af kommunale og civile organiseringer
Foto af Jesper Larsen Mærsk

Jesper Larsen Mærsk (jlm)

Lektor
Ergoterapeutuddannelsen
Næstved

Jesper Larsen Mærsks ekspertområde er kvalitativ forskning i forhold til hvordan mennesker med kroniske og livstruende sygdomme oplever og håndterer deres hverdag. Han har fokus på hvordan hverdagslivet danner rammer og betingelser for hvordan sygdom og behandling påvirker og samspiller med identitetsopfattelser og sygdoms- og sundhedsforståelser.

Særlig viden om:
 • Brugerperspektiver på sygdom, sundhed og behandling
 • Rehabilitering og palliation med særlig fokus på hvordan det opleves og håndteres af den enkelte
 • Mænd, sygdom og udsathed
 • Aktivitetsvidenskab og begrebsudvikling
Foto af Lars Hovbakke Sørensen

Lars Hovbakke Sørensen (laso)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Nykøbing F.

Lars Hovbakke Sørensen har dansk, nordisk og europæisk politik som et af sine vigtigste specialeområder. Det drejer sig navnlig om velfærdsstaten i Danmark, Norden og Europa. Desuden har han beskæftiget sig med dansk, nordisk og europæisk historie. Herunder især bl.a. den politiske historie og velfærdsstatens og den nationale identitets og kulturs historiske og aktuelle udvikling.

Særlig viden om:
 • Velfærdsstaten i Danmark, Norden og Europa
 • Politik i Danmark, Norden og Europa
 • Velfærdsstatens historie
 • Dansk, nordisk og europæisk historie
Foto af Michael Christensen

Michael Christensen (micc)

Lektor
Socialrådgiveruddannelsen
Roskilde

Michael Christensens vidensområde er mennesker i udsatte positioner, professioner i velfærdsstaten, dokumentation med særligt fokus på børns, unges og professionelles navigation  i det sociale felt.

Særlig viden om:
 • Socialt arbejde med mennesker i udsatte positioner
 • Socialrådgiveren i krydspres
 • Møder mellem system og borger i velfærdsstaten
 • Professionernes position og rolle i velfærdsstaten
 • Dokumentationens betydning for udførelsen af det sociale arbejde
Foto af Ulla Skjødt

Ulla Skjødt (usk)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Roskilde

Ulla Skjødts vidensområde er ældres vilkår, når svækkelse bliver en del af hverdagslivet. Ulla Skjødt har særligt fokus på, hvordan den politiske tilrettelæggelse af hjælp får betydning for den ældres liv og for de professionelles arbejde.

Særlig viden om:
 • Ældreliv, når svækkelse bliver et livsvilkår
 • Autonomi og værdighed for ældre i den politiske tilrettelæggelse af hjælp
 • Institutionslivet og ældres livskvalitet
 • Demens og velfærdsteknologi
 • Aktiv aldring