Gå til hovedindhold
Campus Roskilde indefra

Find en forsker

Her kan du finde forskere, som stiller deres forskningsbaserede viden til rådighed for medier, organisationer og virksomheder. Profilerne indeholder kontaktoplysninger og korte beskrivelser af forskernes vidensområder.

Foto af Anders Falk Brekke

Anders Falk Brekke (afr)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Næstved

Anders Falk Brekkes vidensområde er undersøgelse, diagnostik og behandling af kroppens muskuloskeletale system samt kvantitative forskningsmetoder.

Særlig viden om:
 • Anatomi og biomekanik
 • Klinisk ræsonnering og diagnostik
 • Kvantitative forskningsmetoder

 

Foto af Anja Weirsøe Dynesen

Anja Weirsøe Dynesen (andy)

Lektor
Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Slagelse

Anja Weirsøe Dynesens vidensområde tager afsæt i ernæringsvidenskab og odontologi og sætter fokus på ernæringstilstand, generel og oral sundhed i relation til rehabilitering og palliation; f.eks. hos personer med spiseforstyrrelser og personer med hoved-halskræft.

Særlig viden om:
 • Dysfagi – problemer relateret til at synke, spise og drikke
 • Kost, ernæring og oral sundhed
 • Spiseforstyrrelser
 • Hoved-halskræft

Bettan Bagger (beb)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Næstved

Bettan Baggers vidensområde er ​​teknologi i sundhedsvæsenet med særligt fokus på virtuelle konsultationer, Virtual Reality Technology (VR) samt anvendelse af kunstig intelligens i sygeplejerskens kliniske beslutningstagning. Bettans særlige forskningsfokus retter sig mod den forandrede tilgang, som sygeplejersken har til patienten, og en særlig forskningsinteresse rettet mod sygeplejerskens digitale kompetencer; sygeplejerskens viden, færdighed og kompetence. Bettan er optaget af at udvikle på viden om en generisk læringsplatform til udvikling af sundhedsprofessionelles digitale kompetencer. Fokus er digitale kompetencer til at etablere relation over afstand i et intensivt virtuelt omsorgsrum samt digitale kompetencer til at anvende overvågningsteknologi og handle på data baseret på kunstig intelligens.

Særlig viden om:
 • Virtual Reality Techonology i sundhedsvæsenet.
 • Anvendelse af kunstig intelligens i sygeplejerskens kliniske beslutningstagen.
 • Sundhedsprofessionelles digitale kompetencer

Christian Ildrup Gadgaard (ciga)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Roskilde

Christian Gadgaards vidensområde er de seneste årtiers fokus på sundhedsfremme og forebyggelse - nationalt, regionalt og kommunalt, og dominerende sundhedspolitikker, sundhedsforståelser, indsatsområder og interventioner.

Særlig viden om:
 • Kritisk sundhedsfremmeforskning
 • Målgruppeanalyser
 • Ulighed i sundhed

Dorthe Gaby Bove (dogb)

Docent
Center for Sygepleje
Roskilde

Dorthes vidensområde er klinisk sygepleje til ældre med multisygdom. Dorthe har mange års erfaring inden for både primær- og sekundærsektoren, og hendes forskning har ofte et fokus på at løse kliniske problemstillinger og gerne på tværs af sektorer. Dorthes forskning er anvendelsesorienteret og hun benytter sig gerne af både kvantitative, kvalitative og mixed methods i et tværfagligt samarbejde hvor også patienter, brugere og andre interessenter inddrages.  

Særlig viden om:
 • Sygepleje til patienter med lungesygdom, herunder håndtering af angst og åndenød.
 • Sygdomsmestring i forbindelse med kronisk og livtruende sygdom, herunder omsorg for pårørende.
 • Palliation i en akut kontekst og sorgreaktioner hos de efterladte.
 • Kognitiv adfærdsteori/-terapi anvendt af sygeplejersker.
 • Applied Reserach, herunder metodologien Interpretive Description (Sally Thorne).
 • Complex Interventions, mixed methods og RCT.

Elise Bromann Bukhave (ebb)

Lektor
Ergoterapeutuddannelsen
Næstved

Elise Bromann Bukhaves vidensområde har afsæt i humanistisk sundhedsvidenskab og i praksis teori med en særlig interesse for at forstå menneskelige problemer og muligheder i en samfundsmæssig kontekst. Elise arbejder med data genereret ved kvalitative forskningsmetoder (etnografisk feltarbejde, interview, foto-interview) og har erfaring med fundraising og ledelse af større forsknings- og udviklingsprojekter. Elise er i forhold til projektledelse IPMA-certificeret på C-niveau.

Særlig viden om:
 • Rehabilitering med særligt fokus på hverdagslivet for borgere med kroniske eller livstruende lidelser
 • Skabende aktiviteter og deres sundhedsfremmende potentiale
 • Udvikling af professionsuddannelser - særligt de sundhedsfaglige
 • Udvikling af det teoretiske fundament for ergoterapi og aktivitetsvidenskab

Emilie Marie Andrés (eman)

Lektor
Sygeplejerskeuddannelsen
Slagelse

Emilie Marie Andrés’ forskningsinteresser er sygeplejerskers arbejdsliv og faglighed, samt ulighed i sundhed med udvikling af viden om sundhedsindsatser der giver socialt udsatte borgere og patienter bedre adgang til pleje og behandlingsforløb. Emilies metodologiske perspektiver er aktionsforskning, etnografiske feltarbejde, kvalitative individuelle interviews og fokusgruppeinterviews.

Særlig viden om:
 • Sygeplejerskers praksis og arbejdsliv
 • Professionsforskning
 • Socialsygepleje
 • Ulighed i sundhed
 • Aktionsforskning.

Ernst Albin Hansen (erah)

Docent
Fysioterapeutuddannelsen
Roskilde

Ernst Albin Hansen er optaget af menneskers funktion, komfort og præstation. Han udfører videnskabelige undersøgelser af diverse interventioner med eksempelvis træning eller udstyr/hjælpemidler. Resultaterne fra undersøgelserne formidles flittigt i både videnskabelig og populær form, i nationale og internationale sammenhænge.

Særlig viden om:
 • Bevægeapparatbesvær
 • Bevægelse og fysisk aktivitet
 • Biomekanik og fysiologi
 • Interventionsforskning
 • Motorisk kontrol og neurofysiologi
 • Træning og forebyggelse

Helle Stegger (hste)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Roskilde

Helle Steggers vidensområde er pædiatrisk fysioterapi og samarbejde om inkludering af børn med autisme spektret, ADHD og Tourette i pædagogisk psykologisk rådgivning. Hun har også fokus på udvikling af motoriske kompetencer i indskolingen, og som oftest i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, specialskolelærer og motorik pædagoger

Særlig viden om:
 • Pædiatrisk fysioterapi indenfor neurologi, rheumatologi, ortopædi, onkologi, prematuritet.
 • Inklusion af børn med autisme spektret, ADHD og Tourette i pædagogisk psykologisk rådgivning
Foto af Hemant Juneja

Hemant Juneja (heju)

Lektor
Fysioterapeutuddannelsen
Næstved

Hemant's core teaching and research areas are within the field of musculoskeletal and sports physiotherapy. In addition, he is interested in clinical practice, professional roles of the physiotherapist and quality of education at the undergraduate level.

Særlig viden om:
 • Teaching and research in Musculoskeletal diagnosis
 • Developing learning pathways for physiotherapy educations
 • Teaching and research in Sports Injuries
 • Prevention and Rehabilitation
 • New learning methods for physiotherapy students