Gå til hovedindhold

Fortsat vækst og udvikling i Region Sjælland

Absalons institutionsplan til den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

 

Der er sidste år indgået en politisk aftale, der skal give flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Det er Absalons mål at bidrage til vækst og udvikling i hele Region Sjælland og Absalon har netop - i lighed med landets øvrige uddannelsesinstitutioner - indsendt vores forslag til, hvordan Absalon kan bidrage til at løse opgaven. Du kan læse vores indsendte institutionsplan nedenfor.

 

Indledning

Absalon ønsker at bidrage til vækst og udvikling i hele Region Sjælland. Uddannelsesopgaven i regionen er stor og regionen halter efter resten af landet med både en lav andel af personer med en videregående uddannelse og i forhold til hvor mange unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Den demografiske udvikling med både flere børn og flere ældre de kommende år vil øge behovet for velfærdsuddannede samtidig med, at mindre ungdomsårgange vil gøre rekrutteringen af studerende til uddannelserne vanskeligere. Endvidere ses en tendens til, at stadigt flere unge søger mod universiteterne frem for mod en professionsbacheloruddannelse.   

Absalon arbejder målrettet på at sikre, at vi dækker behovet for uddannelse i Region Sjælland, og Absalon støtter derfor op om ambitionerne om at øge studiepladserne til velfærdsuddannelserne og etablere nye uddannelsesudbud i Region Sjælland. 

Absalon har allerede søgt RUVU i september 2021 om etablering af fire nye uddannelsesudbud, hvoraf de tre udbud starter op allerede i september 2022.

Vi har fået opbakning fra Region Sjælland og vores kommuner til at øge optaget på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen, og Absalons bestyrelse har den 16. december 2021 besluttet, at det samlede optag på sygeplejerske- og pædagoguddannelsen øges med 300 pladser - under forudsætning af fortsat opbakning fra Region Sjælland og de 17 kommuner. 

Vi arbejder pt målrettet på at finde modeller og løsninger i tæt samarbejde med vores interessenter, som gør det muligt at indfri ambitionerne i praksis. 300 ekstra uddannelsespladser er et ambitiøst mål, og en væsentlig forudsætning for at vi kan lykkes regionalt og lokalt er, at der nationalt arbejdes på at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser.

Ledelsesmæssige overvejelser vedrørende udflytning af - og etablering af - nye velfærdspladser uden for de store byer frem mod 2030

Antal nye og/eller udflyttede velfærdspladser

Figur der viser antallet af nye uddannelsespladser

Institutionens overvejelser med hensyn til praktikpladsbehovet

Som beskrevet tidligere vurderer Absalon, at en afgørende forudsætning for at kunne etablere de ekstra uddannelsespladser regionalt og kommunalt er, at det nationale partnerskab om velfærdsuddannelser på det videregående uddannelsesområde mellem regeringen, KL og Danske Regioner lykkes med at tilvejebringe de nødvendige nationale rammebetingelser herfor.

Samarbejde med øvrige institutioner og aktører

Det er ambitionen gennem målrettede indsatser på flere områder at styrke rekrutteringen af studerende dels til det øgede optag på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt de nye udbud, dels til Absalons øvrige uddannelser med henblik på at sikre tilstrækkeligt med motiverede og kompetente ansøgere – og dermed flere kompetente dimittender. 

Information om uddannelserne og mulighederne i professionerne samt målrettede brobygningsaktiviteter er vigtige elementer. En af vejene er partnerskaber med regionens ungdomsuddannelser med det mål at samarbejde om at synliggøre Absalons uddannelser og de professioner, som uddannelserne retter sig mod for at gøre dem vedkommende for de unge på ungdomsuddannelserne. Partnerskaber med kommuner og region om en langsigtet og fælles indsats for at sikre fødekæden til uddannelserne vil ligeledes være et vigtigt element. Absalon vil bidrage til, at der i samarbejde med de relevante interessenter i Region Sjælland udarbejdes en samlet plan for at øge andelen af unge, som tager en ungdomsuddannelse i Region Sjælland. 

Der vil være et særligt fokus på at sikre en god etablering og konsolidering, herunder indgåelse af tætte partnerskaber med aftagerfeltet, praktikstederne og de øvrige udbydere, af de nyeste uddannelsesudbud – jordemoder i Slagelse, radiograf i Næstved og pædagog i Holbæk. 

Langt størstedelen af Absalons studerende er bosat i regionen og Absalon vil have fokus på at fastholde denne høje andel og arbejde for at styrke de studerendes tilknytning til deres professioner på regionens arbejdsmarked med henblik på også derigennem at sikre regionens virksomheder de efterspurgte dimittender. En af vejene til at styrke de studerendes arbejdsmarkedstilknytning er gode partnerskaber om praktikken.

Antal pladser på nye udbud

Figur over antal pladser på nye udbud

Planlagte samarbejder

Hvad angår jordemoder- og radiografuddannelsen, som er to nye uddannelser i Absalon, samarbejder vi, dels med de øvrige professionshøjskoler, dels med Region Sjælland og andre lokale aktører om etablering af uddannelserne.

Samarbejdet med de øvrige professionshøjskoler vil primært blive igangsat, når Absalon snarest har ansat to uddannelsesledere.  Der er taget kontakt til de to ledernetværk. For radiografuddannelsen er der  indgået en forhåndsaftale med UCL om samarbejde vedr. de små studieretninger på uddannelsen, som kun optager meget få studerende. Det drejer sig særligt om studieretningen i nuklearmedicinsk billeddiagnostik.

Hvad angår praktikken arbejdes der med en gradvis indfasning, så der tages hensyn til, at allerede igangværende studerende fra KP og UC SYD med en praktikplads i Region Sjælland kan færdiggøre deres praktikperiode på Region Sjællands sygehuse. 

For radiografuddannelsen er der indgået en samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Absalon om kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Region Sjælland, hvori etablering af radiografuddannelsen er ét af indsatsområderne. Arbejdet understøttes af en tværgående arbejdsgruppe med deltagere fra både regionen og ledende overradiografer fra klinikken.  Sygehusene bakker desuden op om bl.a. udlån af faciliteter og apparatur, samt afholdelse af on-site undervisningssessioner på sygehusene i Region Sjælland. Radiografuddannelsen er således baseret på et tæt løbende samarbejde med de radiologiske afdelinger på sygehusene. 

For jordemoderuddannelsen har vi etableret et tæt samarbejde bl.a. med deltagelse af de klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre vedrørende simulationsundervisning og tilhørende teknologier og opbygning af læringsmiljøet for jordemoderstuderende. Samarbejdet er understøttet af solid opbakning fra ledelsen på de offentlige fødesteder i regionen.