Gå til hovedindhold

Styrket tværprofessionelt samarbejde i ældreplejen i Næstved Kommune

84 medarbejdere, fra forskellige faggrupper i Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre, har på et fælles kompetenceudviklingsforløb, fået styrket det tværprofessionelle samarbejde omkring koordinering af komplekse forløb i ældreplejen.

Den kommunale ældrepleje overtager i stigende grad ansvaret for en lang række borgere med komplekse forløb. I den kommunale ældrepleje mødes borgerne af medarbejdere fra forskellige professioner, som skal samarbejde omkring koordinering af borgernes komplekse forløb, så borgerne oplever mening, sammenhæng og medinddragelse.

Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre fik i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon skræddersyet et kompetenceudviklingsforløb for 84 medarbejdere med særligt fokus på den borgernære kompleksitet samt det tværprofessionelle- og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren. Målet var at opkvalificere medarbejderne med viden, færdighed og kompetencer så de sammen kunne styrke opgaveløsning og udvikling af praksis, i samarbejdet med borgeren. Medarbejderne var fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger og lærere. De blev fordelt på 4 hold med ca. 20 deltagere på hver, blandede på tværs af kommunale distrikter og de forskellige professioner. Der var desuden en kommunal visitator med på hvert hold.

Kompetenceforløbet bestod af:

 • En temadag med begrebsafklaring, idegenerering og forventningsafstemning. Her var fokus, ud fra deltagernes egne hverdagscase, på de udfordringer i det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde som deltagerne oplevede i organisationen.

   
 • Et sundhedsfagligt diplommodul (10ECTS) med titlen ’Koordinering af komplekse forløb med fokus på borgernær kompleksitet i ældreplejen’ med det tværprofessionelle – og tværsektorielle samarbejde i praksis som omdrejningspunkt. Diplommodulet blev tilrettelagt på baggrund af medarbejdernes input fra temadagen. Diplommodulet blev afsluttet med en prøve, hvor medarbejderne på tværs af professioner og ud fra en selvvalgt borgercase arbejdede med problemstillinger i relation til tværprofessionelt samarbejde omkring koordinering af komplekse forløb i ældreplejen.

   
 • En fælles faciliteringsdag placeret et halvt år efter gennemførelse af det sundhedsfaglige diplommodul. På temadagen arbejdede deltagerne med konkrete redskaber for fastholdelse af deres kompetencer og implementering af nye praksisser i hverdagen.

I evalueringen af kompetenceudviklingsforløbet var det tydeligt, at deltagerne havde været glade for både forløbets indhold og den værdi de oplevede at få med sig.Særligt blev det under evalueringen fremhævet at man havde fået:

 • indsigt i relevant teori, som kunne knyttes til praksis
 • bedre tværprofessionelt samarbejde, og dermed et mere kvalificeret samarbejdet om borgeren
 • indsigt og kompetencer til bedre at håndtere og koordinere komplekse forløb på en langt mere meningsfuldt måde
 • stor værdi og læring ud af at samle medarbejderne på tværs af distrikter og professioner
 • ”opdaget” de andre professioners kompetencer – f.eks. pædagogernes, som ansås som en ”ny” profession i ældreplejen.
 • en bedre forståelse for de andre medarbejderes opgaver som f.eks. når visitatorernes overvejelser i visitationer pludselig blev mere ”meningsgivende”.