Del

Pædagoguddannelsen med merit

Åben Uddannelse
Merituddannelsen udbydes under Åben Uddannelse og tager 3 år svarende til 1 år som fuldtidsstuderende og 2 år som deltidsstuderende.

Adgangskrav
For at du kan blive optaget på pædagoguddannelsen som meritstuderende, skal du opfylde adgangskravene for pædagoguddannelsen, og have fem års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde eksempelvis som dagplejer eller pædagogmedhjælper.

Deltagerbetaling
Da uddannelsen udbydes under Åben Uddannelse, er der fastsat en deltagerbetaling pr. semester og prisen fastsættes én gang årligt. Se aktuelt beløb under 'Deltagerbetaling' længere nede.

Hvor kan du tage uddannelsen?
Du kan tage det første år på merituddannelsen i Roskilde, Vordingborg, Slagelse eller Nykøbing Falster. De sidste 2 dele, den korte 4. praktik og bachelorprojektet kan ligeledes afvikles lokalt i Roskilde, Vordingborg, Slagelse eller Nykøbing F. I studiets grundfaglighedsmoduler deltager de meritstuderende på hold sammen med ordinære studerende.

I den mellemliggende uddannelsesperiode foregår undervisningen på et særligt merithold i Roskilde. Valgfagene er således særligt tilrettelagte for meritholdet, hvor meritholdet i fællesskab vælger de mulige valgfag. Som meritstuderende får man dog mulighed for at vælge flere valgfag, med den konsekvens, at man så følger enten det ordinære valgfagsudbud eller e-læringsudbuddet. Fremmødedage bliver fremover tirsdage og onsdage.

Indhold og opbygning

Uddannelsen er bygget op i moduler, og i grundfagligheden følger uddannelsen den ordinære uddannelse. Herefter overgår den meritstuderende til deltidsstudie, dog med mulighed for at vælge valgmoduler som e-læring. Der vil for hvert merithold blive udarbejdet en skitse over det uddannelsesforløb, som pågældende merithold kommer til at følge. Uddannelsen er bygget op af en grundfaglighed og derefter følger specialiseringsretningerne, som indeholder valgfag. Specialiseringsmodulerne vil være tilrettelagt som blended learning, dvs. hvor der er elementer af e-læring, men stadig med en underviser/vejleder tilknyttet som holdunder-viser.

Grundfagligheden består af 6 moduler og en 7 ugers praktikpe-riode (= det første studieår):

 

 • Pædagogik, etik og dannelse
 • Pædagogens rolle og relationer
 • Udvikling læring og innovation
 • Social intervention
 • 1. praktik – pædagogens praksis
 • Pædagogen som myndighedsperson
 • Køn, seksualitet og mangfoldighed

Specialiseringsdelen indeholder:

 • 3 Specialiseringsmoduler; 0-6år, 6-18 år og social-special specialisering
 • 2 Valgmoduler
 • 1 Tværprofessionelt valgmodul
 • 2 Ugers praktik knyttet til Bachelorprojektet 
 • Bachelorprojektet

Praktik

Alle skal i 1. praktik og 4. praktik også selvom du allerede har praktisk erfaring fra den pædagogiske verden. Praktikken er tilrettelagt således, at du kommer ud i praktik inden for et andet pædagogisk område, end det du har erfaring med.

Praktikken er ofte en stor udfordring i merituddannelsen, men erfaringen viser, at de allerfleste studerende lærer meget nyt i de 7 uger, som den første praktik varer, om såvel det pædagogiske arbejdsfelt, pædagogiske problemstillinger, børn og brugere og ikke mindst en hel masse om sig selv.

Praktikperioden er placeret i det 1. år af uddannelsen. Praktikken afsluttes med en prøve, og den skal være bestået før du kan fortsætte på uddannelsen. Desuden skal man også ud i én mindre praktik af ca. 2 ugers varighed, denne praktik er knyttet til den efterfølgende periode, hvor man udarbejder bachelorprojektet på baggrund af research i denne praktik.

Uddannelsesstedet sørger for praktikpladser til alle studerende.

Tilrettelæggelse og varighed

Uddannelsen varer i alt 3 år, hvor grundfagligheden foregår som fuldtids-studium. De sidste år foregår på halvtid, med mulighed for at tage nogle valgmoduler som e-læring. Hvilket stiller særlige krav til dig i forhold til fleksibilitet mellem studie og arbejdsliv, samt dine evner til selvstændigt at tage ansvar for dine studier.  

Du kan opretholde dit job på deltid, mens du studerer.

Det er op til dig selv at aftale med din arbejdsplads, hvordan der kan afsættes tid til studiet.

Flytning fra merituddannelsen eller til merituddannelsen til nogle af vore andre uddannelsesretninger er desværre ikke mulig. Det vil også være vanskeligt at afholde orlov af forskellig karaktér under merituddannelsen, da en orlovsperiode vil få konsekvenser fx ved forlænget gennemførelsestid, da vi kun udbyder merituddannelsen i forbindelse med vores vinteroptag.

Hvordan opnår man merit?

Pædagoguddannelsen med merit er en særligt tilrettelagt uddannelse for ansøgere med mere end 5 års pædagogisk arbejdserfaring. Der gives merit for de mange års arbejdserfaring, hvilket betyder, at du sparer 2 gange ½ års praktik i forhold til den ordinære uddannelse. Det særlige består også i, at uddannelsen afvikles over 3 år, mod den ordinære uddannelses 3½ år. Uddannelsen er desuden tilrettelagt som 1 års fuldtidsstudie og 2 års deltidsstudie, hvilket giver mulighed for at arbejde samtidig.

Adgangskrav til pædagog med merit

For at blive optaget som studerende på pædagoguddannelsen med merit, skal følgende være opfyldt:

 • at du opfylder de generelle adgangskrav til pædagoguddannelsen

  • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) eller
  • Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) eller Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU), begge med Dansk og Samfundsfag på C-niveau samt Engelsk på E-niveau eller
  • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, Engelsk på B-niveau, Samfundsfag på C-niveau eller Kultur- og Samfundsfaggruppen og et valgfrit fag på C-niveau eller
  • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) med Dansk på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau eller
  • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder ovenstående formelle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV.

Derudover skal følgende krav også være opfyldt:

  Overførsel og orlov

  Flytning fra merituddannelsen eller til merituddannelsen til nogle af andre uddannelsesretninger er desværre ikke mulig.

  Det vil også være vanskeligt at afholde orlov af forskellig karaktér under merituddannelsen, da en orlovsperiode vil få konsekvenser fx ved forlænget gennemførelsestid, da vi kun udbyder merituddannelsen i forbindelse med vores vinteroptag.

  Deltagerbetaling

  Pædagoguddannelsen med merit udbydes under Åben uddannelse. Det betyder, at der er fastsat en deltagerbetaling på ca. 8.000 kr. for hvert af de 6 semestre, uddannelsen består af. Bemærk, at du ikke får pengene igen, hvis du springer fra et semester. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere semester

  Prisen fastsættes en gang årligt og afhænger af den deltagerbetaling, der vedtages på finansloven. Kontakter du studievejlederen på uddannelsesstedet, du ønsker at gå, kan du få oplyst det præcise beløb.

  Derudover skal der beregnes udgifter til bøger samt til forbrug af fotokopiering og print.

  Man kan søge om SVU på det første studieår

  Optagelse

  Næste start på merituddannelsen vil blive annonceret her på siden senere.

  Deltagerbetaling kr. 8.000 for hvert af de 6 semestre. Hvis du springer fra et semester kan du ikke få pengene igen, eller gemme betalingen til senere.

  Kontakt vedr. spørgsmål om optagelse

  Optagelsen
  Tlf. 7248 1010

  Telefonen er åben mandag-torsdag

  kl. 10-12 + 13-15

  Fredag lukket

  Mail: optagelse@pha.dk

  Cxense Display