Gå til hovedindhold

Om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen er et fuldtidsstudie, der varer 3½ år og består af 7 semestre.

På uddannelsens 7 semestre opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde som sygeplejerske.

Under uddannelsen får du undervisning i sygeplejefaget og en række forskellige fag som eksempelvis psykologi, anatomi, farmakologi, sygdomslære, etik og jura.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret. Den praktiske undervisning, klinikken, foregår blandt andet i øvelseslokaler, i de kliniske hospitalsafdelinger og kommunale hjemmeplejer, der er tilknyttet Professionshøjskolen Absalon.

De teoretiske undervisningsformer varierer mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejder tilrettelagt som dialog-, diskussions- og casebaseret undervisning.

Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse. Blandt andet  kan du vælge at tage et studieophold  i udlandet, ligesom du også kan tage en del af din praktik i udlandet

Uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder et bachelorprojekt. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er på i alt 210 ECTS point heraf 90 kliniske ECTS point og opdelt i 7 semestre, der hver har en varighed på et ½ år svarende til 30 ECTS point.

Semestre og praktik

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere dig til efter endt uddannelse selvstændigt at udføre sygepleje for og med patient og borger i alle aldre.

 

Efter endt uddannelse er målet at du:

  • selvstændigt kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere med afsæt i en evidens- og forskningsbaseret praksis i alle dele af sundhedsvæsenet under hensyntagen til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje og omsorg samt sundhedsfremme og forebyggelse.
  • selvstændigt kan varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen i samspil med patient, borger og pårørende om sygepleje samt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau såvel nationalt som internationalt.
  • kan forvalte sygeplejefagets og professionens værdier, teorier, begreber og metoder og integrere viden fra sundheds-, natur- og samfundsvidenskab samt humaniora og opnå kompetence til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde.