Gå til hovedindhold

Merit på akademi- og diplomuddannelser

Hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på eller over niveauet for en akademi eller en diplomuddannelse, og du i øvrigt mener, at du på denne baggrund opfylder de mål, som er beskrevet for den samlede uddannelse og for de enkelte moduler i studieordningen, kan du søge om at få godtgjort de elementer, du har papir på.

Du skal selv på baggrund af studieordningerne for akademi og diplomuddannelserne vurdere, hvilket modul du ønsker at søge om at meritoverføre din tidligere gennemførte uddannelse til. Vær opmærksom på at skrive den korrekte titel på det modul/de moduler, du ønsker at søge merit til. Modultitlerne fremgår af studieordningen for den pågældende uddannelse.

I meritvurderingen vil der blive lagt vægt på, at der er foretaget en bedømmelse ved en eksamen, som godtgør at omfanget (målt i ECTS-point) og uddannelsesniveauet står mål med det søgte modul.

Den udfyldte ansøgningsblanket skal sendes som vedhæftet fil via sikker post til sikkerpost-Uddservice@pha.dk sammen med dokumentation for, at målformuleringerne i det modul, der søges merit for, er opfyldt. Der skal være ækvivalens mellem indholdet i den studieenhed, du søger at få meritoverført fra, og det modul, du søger at få meritoverført til.

Dokumentation kan være: Eksamens-, uddannelses- og afgangsbeviser, studieordningstekst, uddrag af uddannelsesbeskrivelser, opgave- eller specialeresuméer.

Meritansøgningen behandles af en fagansvarlig konsulent fra uddannelsen.

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Professionshøjskolen Absalon. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger for ansøgere som ikke er studerende hos Professionshøjskolen Absalon.

Har du et DOL bevis?
Har du gennemført et modul fra Diplomuddannelsen i offentlig ledelse (DOL), er det muligt at det kan indgå i dit studieforløb på Diplom i Ledelse (DIL).

Du skal ikke oprette en meritansøgning, men uploade dit DOL bevis ved tilmelding til efteruddannelse på Absalon. Når vi modtager DOL bevis(er) sammen med øvrig dokumentation, vurderer vi om der er juridisk grundlag for at indsætte det i dit studieforløb på Absalon. Vi foretager vurderingen med udgangspunkt i certificeringsbekendtgørelsen (BEK nr. 564 af 23/05/2023). Har du brug for vejledning om DOL til DIL, er du velkommen at kontakte evu-vejledning@pha.dk

Udenlandske uddannelser
Ved udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Klage over afslag
Hvis du modtager afslag på en meritansøgning har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til sikkerpost-Uddservice@pha.dk  Emnefelt: Klage over meritafgørelse