Gå til hovedindhold

Ny docent til fysioterapeutisk forskning på Absalon

Med ansættelsen af Ernst Albin Hansen som docent og faglige leder af forskningsmiljøet Rehabilitering og bevægelse i Center for Sundhed og Rehabilitering styrker Absalon forskningen inden for fysioterapi.

Foto af underviser på fysioterapeutuddannelsen med studerende

Anatomi-workshop på fysioterapeutuddannelsen

Ernst kommer fra en stilling som lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, og er ph.d. samt dr.scient. Ernst modtog i 2017 Kulturministeriets Julius Bomholt-pris for sin doktorafhandling, og i 2022 blev Ernst tildelt Dansk Biomekanisk Selskabs ærespris, Stenoprisen, for at have bidraget betragteligt til forskning og udvikling af biomekanik i Danmark.Ernst Albin Hansen er særligt optaget af forskning i bevægeapparatet herunder blandt andet i aspekter vedrørende den motoriske kontrol og adfærd samt i biomekaniske aspekter. Ernsts forskning har hidtil især haft fokus på raske forsøgspersoner og udøvere af motion og sport, men med ansættelsen på Absalon flyttes fokus til patienter og borgere med nedsat funktionsniveau. Aktuelt har Ernst fokus på at skræddersy dele af træningsterapien for parkinsonpatienter i forhold til den enkelte patient. Målet med den indsats er at optimere udbyttet af terapien.

Det er vigtigt, at vores forskning er anvendelsesorienteret og let forståelig for vores interessenter. Det kan være en udfordring at få ført forskningen helt ud i praksis, men vi skal kunne forklare og formidle for andre, hvad vi forsker i, og hvorfor vi gør det. Vi er ikke færdige med vores forskning, før den er formidlet bredt ud og omsat i bl.a. fysioterapeutisk praksis.
Ernst Albin Hansen
Docent i Center for Sundhed og Rehabilitering

En af vejene til dette er et tæt samarbejde med partnere fra praksisfeltet. Det handler om at få forskning, der viser en gavnlig effekt, implementeret ude i virkeligheden; at få den ud i fysioterapien og ud til borgerne. Det kan være en udfordring, for selv om der findes megen forskning, der dokumenterer, at fysisk aktivitet og fysioterapeutisk behandling har positive effekter for den enkelte borger, så findes der tilsvarende mange eksempler på, at det er rigtig svært at få denne viden integreret i behandlingsindsatser samt i borgernes hverdag.

Center for Sundhed og Rehabilitering rummer ud over forsknings- og udviklingsaktiviteter uddannelserne til fysioterapeut, ergoterapeut, ernæring og sundhed, jordemoder, sundhedsadministrativ koordinator og administrationsbachelor samt efter- og videreuddannelse. Centerets fokus er bl.a. på styrket impact i forskning, praksis og uddannelse. Overordnet er målet at bidrage til at løfte velfærd og sundhed i Region Sjælland og nationalt.

Jeg glæder mig til at være med til den videre opbygning af et stærkt forskningsmiljø. Jeg brænder for mit område og er meget motiveret. Jeg håber også, at mit engagement kan smitte af på de studerende. Jeg synes, det er vigtigt, at de studerende udvikler en god kritisk sans og grundighed i deres arbejde – og det vil jeg gerne være med til at styrke hos dem.
Ernst Albin Hansen
Docent i Center for Sundhed og Rehabilitering

Center for Sundhed og Rehabilitering rummer ud over forsknings- og udviklingsaktiviteter uddannelserne til fysioterapeut, ergoterapeut, ernæring og sundhed, jordemoder, sundhedsadministrativ koordinator og administrationsbachelor samt efter- og videreuddannelse. Centerets fokus er bl.a. på styrket impact i forskning, praksis og uddannelse. Overordnet er målet at bidrage til at løfte velfærd og sundhed i Region Sjælland og nationalt.