Gå til hovedindhold

Dispensation for Kandidatreglen

Hvis du har gennemført en kandidateksamen kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser. Det betyder at du kun kan blive tilbudt optagelse på en uddannelse, hvis der er færre kvalificerede ansøgere end der er udbudt studiepladser. Du er ikke begrænset i forhold til at søge om optagelse.

Såfremt der er flere kvalificerede kandidater end der er pladser ledige til kandidater, vurderes de i forhold til vores udvælgelseskriterier.

Dispensation

Du kan søge om dispensation for reglen om gennemført kandidatuddannelse, hvis der foreligger usædvanlige forhold, som gør at du ikke er i stand til at benytte din uddannelse.

Professionshøjskolen Absalon vurderer usædvanlige forhold, som gør ansøgeren ude af stand til af benytte sin kandidatuddannelse ud fra følgende kriterier:

  1. Helbred. Hvis der kan dokumenteres usædvanlige forhold som gør, at ansøger på grund af sit helbred er ude af stand til at benytte sin kandidatuddannelse. Der skal foreligge dokumentation for de usædvanlige helbreds forhold og det skal også dokumenteres eller på anden vis redegøres for, at ansøger i vid udstrækning ikke kan bruge kandidatuddannelsen. Det er Absalons vurdering, at kandidatuddannelser giver brede kompetencer og giver adgang til mange dele af arbejdsmarkedet. Dette medtages i vurderingen af, om kandidatuddannelsen ikke længere kan benyttes på arbejdsmarkedet.
  2. Forældelse. Hvis de dele af arbejdsmarkedet, som kandidatuddannelsen er rettet imod ikke længere findes eller er ændret i en sådan grad, at uddannelsen ikke længere kan vurderes at give adgang til de dele af arbejdsmarkedet, så kan uddannelsen vurderes at være forældet. Det er Absalons vurdering, at en uddannelse ikke er forældet, fordi den har ændret navn, studieordning eller lignende mindre ændringer.
  3. Er der andre usædvanlige forhold, som gør sig gældende, vurderes disse også. Fælles er, at de usædvanlige forhold i vid udstrækning skal forhindre ansøgeren i at bruge uddannelsen på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed inden for et felt kan ikke anvendes som begrundelse for dispensation, da det ikke er et usædvanligt forhold specifikt for ansøger.

Du skal vedlægge ansøgning om dispensation for kandidatreglen til din ansøgning, når du søger om optagelse. Til din ansøgning kan du vedlægge eventuel relevant dokumentation. Tildeles du dispensation indgår din ansøgning i fordelingen af studiepladser på lige fod med andre kvalificerede ansøgere. Tildeles du ikke dispensation, vil du kun blive tilbudt en studieplads, såfremt der er ledige pladser på uddannelsen.

Hvis du vil søge om dispensation for kandidatreglen, skal vi modtage din ansøgning og dispensationsansøgning indenfor ansøgningsfristen til kvote 2, dette gælder både ved ansøgning i hovedoptagelsen via www.optagelse.dk og i vores efteroptagelse sommer og vinter.