Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

Den pædagogiske diplomuddannelse er for dig der har ambitioner om at styrke din professionelle identitet og ønsker rum, anledning og mulighed for at bygge ekstra lag på din faglighed.

Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig ny faglig viden, dybere indsigt i metoder og tilgange samt et opdateret blik på de muligheder og udfordringer du møder i hverdagen.

Uddannelsen er således både for dig, der har ambitioner om at udvide din grundfaglighed og for dig der drømmer om at specialisere dig i et særligt område eller funktion. Retning og fokus er op til dig.

Flere steder
Diplomuddannelse

Kvalificér dig til at varetage de udviklende, rådgivende, koordinerende funktioner i forbindelse med skolens bevægelsesaktiviteter, trivsel og læring. Lær at vejlede dine kolleger og medvirk til at få igangsat bevægelsesindsatser på skolen.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesretning

Danskvejleder i skolen

Kvalificer dine kompetencer til at igangsætte og udvikle indsatser i forbindelse med skolens undervisning i dansk og få styrket dine vejleder- og koordinatorkompetencer.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesretning

Engelskvejleder i skolen

Få kompetencerne til at varetage udviklende, rådgivende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i engelskfaget – med henblik på at kunne vejlede dine fagkolleger og ledelse.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesretning

Inklusionsvejleder

Er du optaget af alle børns deltagelsesmuligheder i sociale og faglige fællesskaber, så er uddannelsen til inklusionsvejleder noget for dig.

Flere steder
Uddannelsesretning

Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesretning

Matematikvejleder i skolen

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering i undervisningen.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesretning

Naturfagsvejleder i skolen

Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du tilmed allerede vejledning og rådgivning af dine fagkolleger? Så skal du måske overveje at uddanne dig til naturfagsvejleder.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesforløb

Teknologiforståelse

Med temaet "Teknologiforståelse" har vi fokus på de særlige kompetencer vi som undervisere og fremtidens borgere har brug for i en verden, hvor flere og flere design bliver digitale og vi i skole og institution hver dag konfronteres med nye teknologier i både vores egen, men også børnenes og de unges hverdag.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Faglig vejleder i skolen

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

Flere steder
Uddannelsesretning

Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Tag uddannelsen til ordblindeunderviser for voksne og få viden om og konkrete værktøjer til at undervise unge i ungdomsuddannelse og voksne, der har brug for støtte til at klare hverdagens læse- og skrivekrav.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering i undervisningen.

Flere steder
Uddannelsesretning
Uddannelsesretning

Fritidspædagog

Vil du, med styrket faglighed og kompetence bidrage til at udvikle en mangfoldig være- og bæredygtig fritidspædagogisk praksis?

Flere steder
Uddannelsesretning

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed blandt børn og unge i Danmark.

Formålet med efteruddannelsespuljen er at understøtte læreres løbende fagdidaktiske udvikling og faglige engagement gennem individuelt tilpasset og praksisnær efteruddannelse på korte formelle eller uformelle kurser. Formålet er desuden at give tid til refleksion, arbejdsglæde, sparring med kolleger og udvikling af undervisningen på egen uddannelsesinstitution.

Flere steder
Kursus
-

Afgangsprojekt ERHVERVSPÆDAGOGIK

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Formålet med afgangsprojektet er, at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en selvvalgt erhvervspædagogisk og didaktisk udfordring fra din praksis med anvendelse af teorier og undersøgelsesmetoder, og derigennem formulerer og begrunder handlemuligheder i praksis.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Efter at have bestået afgangsprojektet vil den studerende modtage bevis for gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Campus Nykøbing F.
Modul
-

Neuropsykologi og neuropædagogik

Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan møde mennesker med et mere relevant pædagogisk tiltag.

Det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Et særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

Campus Nykøbing F.
Modul
-

Læse- og skriveteknologi

Hvis du er nysgerrig på hvordan du kan bruge læse- og skriveteknologi i det inkluderende arbejde med elever i dysleksi, så er dette modulet for dig.

Mange kommuner tildeler kompenserende hjælpemidler til elever i dysleksi, men ofte uden at lærerne eller eleven er klædt på til at anvende teknologien til at understøtte elevens læring.

Derfor vil lærere, der ved hvordan læse-skriveteknologi fungerer og derved kan understøtte deltagelsesmuligheder i alle fag, være nødvendige i det inkluderende arbejde med dyslektiske elever.

Eksternt
Modul
-

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik, gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering i undervisningen.

Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at vælge og anvende metoder samt kombinere faglig viden med didaktisk viden til identifikation af, refleksion over og vurdering af problemstillinger i praksis. Desuden kvalificeres du til at kunne igangsætte og stimulere den faglige debat, udviklingsarbejder samt vejlede om didaktiske perspektiver i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i henhold til gældende læseplaner.
Hermed bliver du kvalificeret til at kunne udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen.

Campus Roskilde
Modul
-

Engelsk som kulturteknik

Underviser du i engelsk i grundskolen og ønsker du at videreuddanne dig inden for dit fag samt vejlede kolleger inden for engelskfagets forskellige områder, så er dette modul under uddannelsesretningen Engelskvejleder måske noget for dig.

Som engelskvejleder får du en central rolle i udviklingen af engelskfagets didaktik og evalueringskultur samt muligheden for at være med til at igangsætte og stimulere den faglige debat samt implementere udviklingsarbejder på din skole.

På engelskvejlederuddannelsen foregår studiet på følgende måde:

• 100 % virtuelt synkron og asynkron undervisning
• Forpligtende samarbejde i studiegrupper
• Studieaktiviteter før, under og efter undervisningen

E-læring
Modul
-

Skolens naturfaglige kultur

Underviser du i naturfag? Har du interesse for koordinering og nytænkning af naturfaglige undervisningsforløb? Varetager du tilmed allerede vejledning og rådgivning af dine fagkolleger? Så skal du måske overveje at uddanne dig til naturfagsvejleder.

Du bliver klædt på til at vejlede fagkolleger, fagteam og ledelse om indhold, metoder og materialevalg i naturfagsundervisning. Du rustes samtidig til at tage initiativ til udvikling af evalueringskultur på skolen inden for naturfag samt til at bidrage til den naturfaglige debat.

På uddannelsesforløbet til Naturfagsvejleder vil du få et grundlag for at kunne varetage en styrende funktioner for skolens naturfagsundervisning. Derudover lærer du at initiere og bidrage til skolens udviklingsplaner på det naturfaglige områder, samt at udvælge og anvende den nye viden og naturfagsdidaktiske forskning i praksis.

Campus Roskilde
Modul
-

Fællesskabende Pædagogik

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde fællesskabende for børn/unge/voksne i udsatte positioner?

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Læsevejledning i grundskolen

Med afgangsprojektet afsluttes uddannelsen med retning Læsevejledning i grundskolen.

Afgangsprojektet skal demonstrere teoretisk læsefaglig viden og videnskabeligt forankrede kompetencer inden for skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsudvikling og -undervisning, herunder at kunne identificere, vurdere og handle på skriftsproglige problemstillinger i praksis.

Projektet skal afspejle kompetencer inden for professionel vejledning i forhold til skriftsproglige didaktiske tiltag målrettet relevante elev- og faggrupper.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul Ordblindelærer i grundskolen

Med afgangsprojektet afsluttes uddannelsen med retning Ordblindelærer i grundskolen.

Afgangsprojektet skal demonstrere forskningsbaseret viden om læsning og skrivning med særligt fokus på elever i skriftsprogsvanskeligheder, såsom elever i risiko for ordblindhed, ordblinde elever og elever med usikker fonologisk kodning.

Projektet skal afspejle kompetencer inden for planlægning, gennemførsel og evaluering af skriftsproglige indsatser for målgruppen samt formidling af didaktik til kolleger, forældre og ledelse der fordrer inkluderende læringsmiljøer i alle fag.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsmodul BØRNS SPROG

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Fokus er således på analyse, refleksion, vurdering samt håndtering af faglige problemer gennem anvendelsen af relevante teorier, metoder og forskningsresultater.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Campus Roskilde
Modul