Gå til hovedindhold

Find uddannelser, moduler og kurser

En professionsrettet og kompetencegivende uddannelse der giver dig et nyt blik på din praksis og faglighed

Har du interesse i at fordybe dig i særlige emner inden for dit fag, er Den pædagogiske diplomuddannelse en oplagt mulighed.
Uddannelsen er professionsrettet og kompetencegivende og giver dig nye kompetencer til at skabe udvikling og forandring i din praksis.

Flere steder
Diplomuddannelse
Uddannelsesforløb

Læringsvejleder

Ønsker du at kvalificere dig til at varetage funktionen som læringsvejleder og blive den centrale ressourceperson på skolens pædagogiske læringscenter (PLC)?

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesforløb

Teknologiforståelse

Med temaet "Teknologiforståelse" har vi fokus på de særlige kompetencer vi som undervisere og fremtidens borgere har brug for i en verden, hvor flere og flere design bliver digitale og vi i skole og institution hver dag konfronteres med nye teknologier i både vores egen, men også børnenes og de unges hverdag.

Flere steder
Uddannelsesforløb
Uddannelsesretning

Faglig vejleder i skolen

Er du eller ønsker du at blive faglig vejleder på din skole? Med en vejlederuddannelse kvalificeres du til varetagelse af vejlederens mangeartede arbejde og centrale funktion.

Flere steder
Uddannelsesretning

En helt ny pædagogisk-didaktisk virkelighed er på vej, og Absalon er med til at udvikle den sammen med flere af regionens nyetablerede FGU-institutioner.

Flere steder
Uddannelsesforløb

En fleksibel online uddannelse for dig der ønsker at arbejde som lærer i et eller flere af skolens fag.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Det store nationale løft at naturfagslærere, SNL eller Stærke Naturfaglige Fællesskaber, løftes af alle læreruddannelser i Danmark og vi på Absalon er godt repræsenteret

Flere steder
Uddannelsesforløb

Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.

Flere steder
Uddannelsesforløb

Arbejder du med undervisningen på ungdomsuddannelserne og ønsker du at tilrettelægge og gennemføre undervisning, hvor de digitale teknologier indgår som en central del af undervisningsaktiviteterne?

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring? På modulet lærer du at håndtere digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv på ungdomsuddannelserne.

Dette modul er et meget populært valgmodul på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, da du som studerende undersøger og afprøver forskellige anvendelse af digitale teknologier i din egen praksis som lærer. Du har mulighed for at være med i en studiegruppe, hvor I observerer hinandens undervisning og giver kollegial vejledning og feedback efterfølgende.

Campus Roskilde
Modul

Kvalificer din viden om videnskabsteoretiske positioner og metoder i relation til pædagogisk praksis, forskning og udviklingsarbejde.

Modulet kvalificerer din viden om videnskabsteoretiske anskuelser og dine kompetencer til at undersøge og udvikle pædagogiske praksis.

Campus Roskilde
Modul
-

Afgangsprojekt ERHVERVSPÆDAGOGIK

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.

Formålet med afgangsprojektet er, at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en selvvalgt erhvervspædagogisk og didaktisk udfordring fra din praksis med anvendelse af teorier og undersøgelsesmetoder, og derigennem formulerer og begrunder handlemuligheder i praksis.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for diplomuddannelsens faglige område og skal formuleres, så eventuelle valgfag, herunder også valgfag taget uden for uddannelsen, inddrages. Institutionen skal desuden godkende emnet.

Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Efter at have bestået afgangsprojektet vil den studerende modtage bevis for gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Campus Roskilde
Modul
-

Undervisning og læring

Kvalificer dine kompetencer indenfor undervisning og læring i ungdomsuddannelserne, og lær at håndtere undervisnings- og læringsteori

Modulet kvalificerer dig til begrundet at tilrettelægge et læringsdesign, hvor viden om undervisning og læring er fundamentet, du står på.

Campus Roskilde
Modul

Vil du være med til at kvalificere og facilitere de pædagogiske forandringsprocesser, som styrker børns sprog?
På dette modul kommer du til at arbejde med vejledning af kolleger og forældre, lære at bearbejde data og metoder til dokumentation og evaluering af sproglig praksis.

Sprog og kommunikation er en vigtig forudsætning for børns trivsel. På dette modul lærer du ikke kun at dokumentere og evaluere sproglig praksis du kan også, med indsigt og forståelse for børns sproglige udvikling vejlede kolleger og forældre. Lær at udvikle specifikke og generelle sprogindsatser for børn.

Modulet er et ud af tre moduler som led i uddannelsen til sprogvejleder.

Campus Roskilde
Modul
-

Børns sprogtilegnelse

Få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse og det sproglige og kommunikative læringsmiljø.

Modulet er egnet som det første af tre moduler undervejs til at blive sprogvejleder. Modulet vil give dig et grundlæggende vidensfundament om børns sprogtilegnelse og forskellige læringsmiljøers betydning for den sproglige og kommunikative tilegnelse.

Campus Roskilde
Modul
-

Neuropsykologi og neuropædagogik

Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan møde mennesker med et mere relevant pædagogisk tiltag.

Det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Et særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

Campus Roskilde
Modul

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?

Viden om hvilke forudsætninger social-kognitive udviklingsforstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel, er helt grundlæggende i forhold til at kunne arbejde med muligheder for medborgerskab, recovery og selvbestemmelse, hvilket kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats.

Campus Slagelse
Modul

Dette kursus er for dig, der arbejder i eller med tilknytning til grundskolen, og som ønsker at få styrket din viden og kompetencer til at understøtte og udvikle børn og unges digitale dannelse og kritiske tænkning.

Campus Roskilde
Kursus
-

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På modulet vil du udvikle dine ledelseskompetencer, således at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af din organisations opgaver og behov.

Campus Næstved
Modul