Del

Individuel kompetencevurdering

Hvornår har du brug for en individuel kompetencevurdering (IKV)?
Du har brug for en IKV, når du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en professionsbacheloruddannelse.

Gennem en IKV får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Vi vurderer om:

Dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav 

Hvis du får en positiv vurdering, betyder det at du har fået dispensation for adgangskravet. En positiv vurdering kvalificerer dig til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2 (gælder ikke for ansøgere til læreruddannelsen, der skal deltage i en optagelsessamtale). En positiv vurdering er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvad gør du for at få individuel kompetencevurdering?

Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, skal du gøre følgende:

 1. Dokumentere opfyldelse af flere af nedenstående vurderingskriterier. Oplyses i ansøgningsskema fra optagelse.dk eller CV med vedlagte bilag

 • Opfyldelse af evt. særlige fagkrav, fx Matematik på C-niveau, eller kvalifikationer/erfaring, som kan sidestilles hermed
 • Kort videregående uddannelse, gerne fagrelevant, men dette er ikke et krav
 • Mellemlang- eller lang videregående uddannelse, gerne fagrelevant, men dette er ikke et krav
 • HF fag på B-A-niveau, gerne fagrelevante, men dette er ikke et krav
 • FIF (kun for Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen)
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant erhvervserfaring
 • Dokumenterede danskkundskaber, tilstrækkelige til at studere på bachelorniveau
 • Fagrelevant kursus min 3 mdr./10 ects point.
 • Dokumenterede studiekompetencer, særlig relevant, hvis du ikke kan dokumentere HF fag eller gennemførelse af anden hel eller delvis videregående uddannelse

2. Udarbejde en kompetencebeskrivelse, hvor du beskriver, hvorfor dine kompetencer og erfaringer kan stå i stedet for adgangskravet. Du kan med fordel skrive dine kvalifikationer op imod uddannelsens fagområder. Omfang ca. 0,5-1 side. I kompetencebeskrivelsen skal indgå følgende:

 • Kompetencebeskrivelsen skal skrives med udgangspunkt i uddannelsen, uddannelsens adgangskrav og dine kvalifikationer
 • Du skal redegøre for dine dokumenterede erfaringer og kvalifikationer og forklare, hvorfor de er relevante i forhold til uddannelsens adgangskrav

Ansøgning

Ansøgning om optagelse gennem IKV er ikke en særskilt ansøgning. Du søger om optagelse via www.optagelse.dk der åbner d. 1. februar. Under faneblandet ”Adgangsgrundlag” vælger du ”Ingen adgangsgivende eksamen”. Under fanebladet ”Bilag” tilføjer du dit CV, din kompetencebeskrivelse og din dokumentation.

Når du søger om optagelse gennem IKV er det særligt vigtigt, at du på ansøgningen beskriver tidligere erhvervede erfaringer og kvalifikationer samt at du vedlægger dokumentation for disse til din ansøgning. Kun dokumenterede erfaringer og kvalifikationer medtages i vurderingen og dokumentationen skal være modtaget senest den 15. marts kl. 12.

Deadline

Sidste frist for ansøgning gennem en IKV er den 15. marts kl. 12.00.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din IKV ultimo juni. Hvis du gives en positiv IKV, indgår du i fordelingen af studiepladser i kvote 2 på lige fod med andre kvote 2 ansøgere (gælder ikke for ansøgere til læreruddannelsen, der skal deltage i en optagelsessamtale). Du får svar på din ansøgning sidst i juli, når den koordinerede tilmelding har fordelt pladserne. Hvis du gives afslag på din IKV, modtager du en vejledning i forhold til, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at blive vurderet adgangsberettiget til uddannelsen.

 

 


Sidste frist for ansøgning om en individuel kompetencevurdering er den 15. marts kl. 12.00.

Har du spørgsmål, der vedrører din optagelse

 • udfyldelse af ansøgning

Kan du ringe til optagelsen på
tlf. 7248 1010 eller sende en mail til optagelsesvejledning@pha.dk

Åbningstider:
Mandag: 10-12 og 13-15
Tirsdag: 10-12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 13-15
Fredag: Lukket