Del

Uddannelsesudvalg

Professionshøjskolen Absalon har ti uddannelsesudvalg - et for hver af vores grunduddannelser. Udvalgene, der nedsættes af bestyrelsen, rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen om det pågælden­de uddannelsesområde: uddannelsernes ind­hold, profil, kvalitet, relevans samt om den regi­onale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalgene kan også afgive indstillinger om uddannelsens studieordninger til bestyrelsens eller rektors godkendelse. De nærmere bestemmelser om uddannelsesudvalgene kan findes i Professionshøjskolen Absalons vedtægt (§ 16).

Arbejdet i uddannelsesudvalgene kan følges her, idet materiale fra udvalgenes arbejde er tilgængeligt under de enkelte udvalgs sider. Det er primært dagsordner og referater fra de respektive udvalgs møder.

Uddannelsesudvalgenes arbejde

Bestyrelsen godkendte den 24. maj 2012 et nyt koncept for uddannelsesudvalgenes arbejde. Konceptet har fokus på, at uddannelsesudvalgene i langt højere grad end tidligere bliver en integreret del af Professionshøjskolen Absalon’s kvalitetssikringssystem. Dette sker blandt andet ved at systematisere dels selve udvalgsmøderne, dels det videnflow, som udvalgenes drøftelser og anbefalinger fødes ind i. Formålet er at skabe de mest optimale rammer for kvalificeret og rettidig rådgivning af bestyrelse, direktion og uddannelsesledelse.

Der afholdes årligt 3 ordinære uddannelsesudvalgsmøder på samme tidspunkt. Hvert møde består af to dele: Et fælles tværprofessionelt møde hvor alle udvalg deltager efterfulgt af monofaglige møder i de enkelte udvalg (to eller flere uddannelsesudvalg kan frit vælge at holde de monofaglige møder sammen, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt af et flertal af udvalgsmedlemmerne).

Som strategisk overbygning på uddannelsesudvalgsarbejdet afholder Professionshøjskolen Absalon hvert år en arbejdsmarkedskonference samt et årsmøde for uddannelsesudvalgsformændene. Arbejdsmarkedskonferencen er et større arrangement, som er åbent for en bredere kreds af eksterne strategiske interessenter.

Vedtægt

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen den 4. april 2017 og af ministeriet den 15. juni 2017. Vedtægten fastlægger de formelle rammer for Professionshøjskolen Absalon, herunder for bestyrelse, rektor, uddannelsesudvalg mv.<o:p></o:p>

MØDER 2017

20. januar

Fællesmøde kl. 13-14, Ankerhus, Sorø

Monofaglige møder kl. 11-13 og kl. 14-16 - (se monofaglige kalenderindkaldelser)

Program for fællesmødet

 

10. maj og 28. juni

Fællesmøde kl. 13-14, Campus Roskilde

Monofaglige møder kl. 11-13 og kl. 14-16 - (se monofaglige kalenderindkaldelser)

Program for fællesmødet

 

5. oktober

Fællesmøde kl. 13-14, Campus Roskilde

Monofaglige møder kl. 11-13 og kl. 14-16 - (se monofaglige kalenderindkaldelser)

Møder 2016

25. februar kl. 14-16, Ankerhus, Sorø

2. juni og 23. juni kl. 14-16, Campus Roskilde

4. oktober kl. 14-16, Ankerhus, Sorø 

Møder 2015

6. oktober 2015 kl. 13-16
Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde (Multihallen)

> Program

29. april 2015 kl. 13-16
Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø (lokale D002) 

> Program

5. januar 2015
Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø (lokale D002)

> Program

Møder 2014

26. november 2014

Årsmøde - formændene for uddannelsesudvalgene
Professionshøjskolen Absalon, Slagelsevej 7, 4180 Sorø

22. oktober 2014

Campus Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
kl. 13.00-16.00

28. januar 2014

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
kl. 13.00-16.00

> Program

Cxense Display