Gå til hovedindhold

Fokusområde Social- og specialpædagogik

Det pædagogiske arbejde i social - og specialpædagogiske område kræver solid viden og kompetencer til at arbejde med metoder, tilgange og indsatser, der understøtter pædagogisk faglighed i komplekse kontekster i arbejdet med mennesker med komplekse udfordringer.

I det pædagogiske arbejde med mennesker i udsatte positioner, så som mennesker med funktionsnedsættelse, mennesker med psykisk sårbarhed samt anbragte børn og unge, er der brug for særlige rammer og støtte, målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens – dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.

Særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum, og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i en recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på videnbaserede indsatser og “lovende praksis”.

Moduler

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Vil du udvikle dine kompetencer og udvikle din faglighed i forhold til at tage ansvar for pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner? Arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner kræver viden om levevilkår, udsathed og ikke mindst viden om og kompetencer til at kunne arbejde fagligt og professionelt med kommunikation og samarbejde. Viden om og kompetence til at arbejde metodisk og fagligt at kunne begrunde metoder er en af grundstenene for at lykkes med de pædagogiske indsatser.

Neuropsykologi og neuropædagogik

Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan møde mennesker med et mere relevant pædagogisk tiltag. Det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber. Et særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”.

Pædagogisk psykologi

Vil du have mere viden om psykologi og udvikle dine handlingsstrategier med hensyn til arbejdet med udvikling, læring og dannelse i en pædagogisk kontekst? I pædagogiske kontekster er der et større og større behov for og krav om at kunne arbejde med læringsfællesskaber som udviklings - og dannelsesrum. Med en indsigt i de psykologiske teorier om lærings- og dannelsesprocesser vil du blive bedre til at indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.

Pædagogisk - psykologisk rådgivning og intervention

Har du brug for at kvalificere dine faglige kompetencer med hensyn til vejledning, rådgivning og facilitering? Inden for socialpædagogik for socialpsykiatri, stilles der skarpt på pædagogisk kvalitet og evidensbaseret viden med særligt fokus på recovery, rehabilitering - for eksempel gennem arbejdet med bostøttemetoder. Dertil kommer fokus på, at menneskets læring og erkendelse sker gennem kropsliggørelse (embodiment) i menneskelige relationer. I arbejdet med udvikling af faglig kvalitet er der ligeledes fokus på sparring, rådgivning og intervention, dette både i forhold til borgere, pårørerende, kolleger og andre samarbejdspartnere. Du vil udvikle kompetencer til at kunne tage ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere interventioner i pædagogiske kontekster med afsæt i psykologisk teori og metode. Du vil også være i stand til at facilitere refleksive og systematiske samarbejdsprocesser om pædagogisk analyse og intervention i professionelle læringsfællesskaber.

Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Vil du styrke dine kompetencer til at arbejde med komplekse kommunikationsindsatser? For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder, at de fleste skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale, og at de har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget. Der udover er de er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser – som skal kunne afklare deres kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændigkommunikation som muligt.

Kurser

Pædagogers arbejde på specialskoler

Arbejder du som pædagog på en specialskole, får du nu mulighed for at få styrket dine kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og læringsmiljøer ud fra en didaktisk grundtænkning. Pædagogerne skal nu og måske i højere grad end tidligere rustes til at understøtte børns udvikling, trivsel og læring i et inkluderende perspektiv på specialskoler og i samarbejde med lærere og andre aktører. På dette kursus får du mulighed for at få styrket din pædagogfaglighed i forhold til at kunne varetage arbejdet med børns lærings- og sociale fællesskaber i en specialskolekontekst. Du bliver dygtigere til at arbejde didaktisk og inkluderende i et tværprofessionelt samarbejde med lærerne. Kursusforløbet for pædagoger i specialskoler bidrager til at udvikle pædagogers faglige kompetencer og styrke deres pædagogfaglige ståsted, således at de på kvalificeret vis kan indgå i et samarbejde til gavn for børn og unges læring, udvikling og trivsel. Kurset skal styrke de deltagende pædagogers kompetencer til at arbejde med børnenes trivsel, læring og læringsmiljøer ud fra en didaktiseret grundlagstænkning. Desuden vægter kurset det tværprofessionelle samarbejde samt det kontinuerlige formative og summative arbejde med dokumentation og evaluering.